Excindační žaloba z exekuce v případě nástupu insolvence

PoradnaExcindační žaloba z exekuce v případě nástupu insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 10 měsíců

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký jen osud žaloby na vyloučení movitých věcí ze soupisu provedeného v exekučním řízení, je-li na majetek povinného podán insolvenční návrh, eventuelně povoleno oddlužení či prohlášen konkurz. Zda se v řízení běžně pokračuje, nebo se vyčkává, zda dané věci sepíše i insolvenční správce a podává se excindační žaloba pro ti němu a ta má přednost.. Děkuji, Alena Gajdošová.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíců

Dobrý den, obecně platí, že rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují. Není-li stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku.
Dále platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
(1) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
(2) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
(3) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu a s omezeními tímto rozhodnutím založenými,
(4) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.
Tedy v exekučním řízení, resp. v řízení o vyloučení movitých věcí ze soupisu provedeného v exekučním řízení se nepokračuje a otázky spojené s movitými věcmi budou řešení v rámci insolvenčního řízení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce