Osobnosti

Osobnosti Asociace insolvenčních správců

JUDr. Michal Žižlavský
předseda Rady expertů

Oblast působení v ASIS: Vnější vztahy – odborné otázky
Předseda odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a člen představenstva České advokátní komory, člen Legislativní rady vlády. Od roku 1991 vede vlastní advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ. Několik let působil jako soudce. Podílí se na soudních reorganizacích velkých podniků. Zaměřuje se na podnikové restrukturalizace, korporátní insolvenční právo a zastupování věřitelů před soudy všech stupňů.

Vize ASIS: „Asociace má smysl tehdy, když zajistí vysokou odbornou úroveň a etický výkon profese svých členů a vytvoří prostor pro racionální komunikaci správců s pravidelnými účastníky insolvenčních řízení. Důležité je, aby insolvenční řízení probíhala transparentně. Za prioritu považuji centrální evidenci veškerého zpeněžovaného majetku na webu Asociace.“

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.
prezident ASIS

Oblast působení v ASIS: Vnější vztahy – statutární oblast
Advokátem je od roku 1999, specializuje se na právo obchodní, občanské, konkursní a insolvenční. Za dobu své praxe získal zkušenosti v pozici právního zástupce, rozhodce, konkursního a insolvenčního správce.

Vize ASIS: „Své působení v asociaci budu zaměřovat na to, aby ASIS byla respektovaným partnerem na poli insolvenčního práva. Dále budu usilovat, aby členové ASIS měli přidělovánu agendu s ohledem na jejich odborné předpoklady.“

Mgr. Adam Sigmund
Oblast působení v ASIS: Mezinárodní vztahy

Je členem odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Vykonává advokacii jako partner v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ. Je insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Získal zkušenosti s velkými insolvenčními řízeními s mezinárodními přesahy do zemí Evropské unie i mimo ni. Zaměřuje se na podnikové restrukturalizace, korporátní insolvenční právo a zastupování před soudy všech stupňů.

Vize ASIS: „Přeji si, aby ASIS do budoucna sdružovala kvalifikované a morálně bezúhonné insolvenční správce, jejichž členství bude zárukou jejich nezpochybnitelných kvalit. Svým členům by měla poskytovat maximální podporu po stránce odborné, vzdělávací a legislativní; a to i vůči zahraničním partnerům.“

JUDr. Pavel Berger
Oblast působení v ASIS: Legislativní činnost v insolvenci

Člen Sekce pro insolvenční právo České advokátní komory, v advokacii působí od roku 1989 a od roku 1994 provozuje vlastní advokátní kancelář. V minulosti dlouhodobě působil jako správce konkursní podstaty a v současné době je zapsán jako insolvenční správce.

Vize ASIS: „V rámci svého působení v asociaci bych chtěl přispět k vybudování profesní organizace insolvenčních správců, která bude svým členům poskytovat odborné zázemí, diskusní platformu a bude sloužit ke sjednocování praxe insolvenčních správců a k prosazování jejich zájmů.“

JUDr. Kateřina Martínková
Oblast působení v ASIS: Pojištění insolvenčních správců

Právní praxi vykonává od roku 1989, jako advokátka působí od roku 1994. Svou odbornou specializaci zaměřuje na obchodní a úpadkové právo. Úpadkové problematice se intenzivně věnuje od roku 1994, kdy začala vykonávat funkci správce konkurzní podstaty. V současné době působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením.

Vize ASIS: „ASIS by měla být aktivní v oblasti profesního vzdělávání insolvenčních správců, zároveň by měla zvyšovat povědomí o insolvenčním procesu a právu v širší, odborné veřejnosti. Dlouhodobým cílem ASIS by mělo být vytvoření jediné profesní organizace v České republice, jež bude vykonávat samosprávu insolvenčních správců, chránit a garantovat výkon povolání insolvenčních správců.“

Mgr. Jiří Šebesta
Oblast působení v ASIS: Odměny insolvenčních správců

Je členem odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a členem zkušební komise ČAK pro zkoušky insolvenčních správců. V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán od roku 1999. V seznamu správců konkursní podstaty je zapsán a tuto činnost vykonává od téhož roku. Od roku 2009 je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce. Poskytuje právní služby zejména v oblasti konkurzního a insolvenčního práva a dále práva obchodního a občanského.

Vize ASIS: „V asociaci mám zájem rozvíjet dosud nabyté znalosti za účelem plné profesionalizace organizace a předávat získané informace z praxe ostatním – neboť praxe provádí zákon.“

Mgr. Petr Veselý
Oblast působení v ASIS: Judikatura v insolvenci

Je členem odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Vykonává advokacii jako partner v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ, kde se věnuje především insolvenčnímu právu. Získal praktické zkušenosti z řady insolvenčních řízení velkých a středních podniků.

Vize ASIS:
„Hlavní smysl ASIS spatřuji v tom, aby vytvořila platformu pro komunikaci mezi všemi subjekty, jež mají vliv na legislativní úpravu úpadkového práva a faktický průběh insolvenčního řízení.“

JUDr. Petr Michal, Ph.D.

Je společníkem v kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. Od roku 2013 je členem představenstva Hospodářské komory České republiky. Vede právní týmy svých specializací a zajišťuje poskytování kompletního právního servisu strategickým klientům, rovněž vykonává činnost insolvenčního správce. Nejprve jako samostatný správce a zároveň člen sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Dnes je společníkem Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. Jeho činnost je zaměřena na řešení náročnějších konkursů. Petr Michal se věnuje i publikační činnosti a je lektorem na odborných konferencích.

Vize ASIS: „Chci přispět k tomu, aby ASIS získala pozici nezpochybnitelného garanta a ochránce kvality výkonu funkce insolvenčního správce. ASIS musí být vnímána jako silný partner v diskusi s věřiteli, dlužníky, ale i se soudy a politickou reprezentací.“

Ing. Romana Nováková
Oblast působení v ASIS: legislativní činnost a ekonomika

Je insolvenčním správcem již od roku 2008, kdy také začala vykonávat svou praxi. V témže roce se stala členem Asociace insolvenčních správců a členem Sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Současně se ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti podílela na přípravě testových otázek ke zkouškám insolvenčních správců v oblasti pracovního práva. Od roku 2007 je členem Komory daňových poradců České republiky a zároveň je zapsaná také v evropském seznamu daňových poradců. Při Komoře daňových poradců ČR působí v pracovní skupině pro insolvenční právo.

Vize ASIS: „Svou činnost v ASIS chci zaměřit hlavně na vybudování a zkvalitnění provázanosti úpadkového práva a daňových a souvisejících zákonů, a snahu o narovnání existujících rozporů mezi těmito oblastmi. ASIS by měla v rámci legislativy úpadkového práva kooperovat nejen s Ministerstvem spravedlnosti, ale také s Ministerstvem financí, a to vše s cílem posílení a zkvalitnění výkonu funkce každého insolvenčního správce.“