Poradna

Půjčka po insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 23 hodinami

Zdravím
Je prosím možnost nějaké půjčky po splaceni insolvence? Už ji mám 2 roky po splatnosti, vím že není to ideální, ale potřeba dekuji

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 23 hodinami

Dobrý den, obecně je nezbytné uvést, že v době po schválení oddlužení tíží dlužníka povinnosti, které jsou obsaženy zejména v ust. § 412 odst. IZ. Mezi těmito povinnostmi je dle ust. § 412 odst. 1, písm. g) IZ i povinnost nepřijímat na sebe nové závazky, které by dlužník nemohl v době jejich splatnosti splnit. S porušením povinností IZ spojuje možnost zrušení schváleného oddlužení. S ohledem na uvedené tedy nelze jinak, že půjčku nedoporučit. Pokud máte oddlužení řádně ukončeno, tak již limitován povinnostmi dle ust. § 412 odst. 1 IZ pochopitelně nejste, nicméně doporučuji půjčku řádně  uvážit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Spoludlužnice
Tazatel se zeptal(a) před 7 dny

Dobrý den, moje nevlastní dcera je spoludlužnicí dluhu svého otce. Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení částku téměř 3x tak vysokou (733.200 Kč!), než byla jeho skutečná pohledávka (223.719,49 Kč!). Soud věřiteli v listopadu 2022 částku stanovil na tu správnou výši (223.719,49 Kč). Věřitel byl vyzván, aby se k této správné výši pohledávky vyjádřil, ale on tuto možnost nevyužil. V distribuční tabulce dlužníka mojí nevlastní dcery je stále uvedena vysoká pohledávka. Insolvenční správce ji neopravil a tvrdí, že přihlášena byla ta vysoká pohledávka. Co má spoludlužník podniknout, aby v distribuční tabulce dlužníka tuto nesprávnou výši pohledávky insolvenční správce opravil. Děkuji Vacková.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 dny

Dobrý den, pokud věřitel do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku vyšší, než byla jeho skutečná pohledávka, tak IS měl tuto pohledávku popřít co do výše. V návaznosti na to by měl být tento věřitel vyzván k podání žaloby, jejímž předmětem by bylo určení správné výše pohledávky. Jestliže věřitel tuto žalobu nepodal, tak platí pouze výše pohledávky, kterou IS nepopřel, nebo-li uznal. Pokud dlužník nesouhlasí s postupem IS, tak lze doporučit, aby se v této věci obrátil na insolvenční soud.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

výkon správního rozhodnutí
Tazatel se zeptal(a) před 2 týdny

Dobrý den, žádám Vás tímto o radu v záležitosti výkonu správního rozhodnutí spočívajícího v odstranění závadné stavby, která je ovšem zahrnuta v majetku konkurzní podstaty. Nejsem znalý v problematice insolvenčního zákona, našel jsem pouze, že výkon rozhodnutí není po vydání rozhodnutí o insolvenci možný. Vnímám, že toto nemůže být definitivní závěr, nějaké řešení situace např. závadných staveb, jejichž stav je třeba řešit, musí mít. Je nutné se v dané věci obrátit na soud nebo požádat o nějaké předběžné opatření? Chápu, že v běžných případech to možné nebude. Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 týdny

Dobrý den, jestliže byla nemovitá věc zapsána do majetkové podstaty, tak obecně platí, že jakákoliv dispozice s takovou věcí náleží výhradně insolvenčnímu správci. Pokud jde o Vám zmiňovaný výkon rozhodnutí, tak zde příslušná právní úprava hovoří tak, že: "výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu a s omezeními tímto rozhodnutím založenými".
V dané věci tedy doporučuji řešit danou věc s IS, neboť ten je k takovému jednání legitimován a za věci zapsané v majetkové podstatě nese odpovědnost.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Nedodané zboží
Tazatel se zeptal(a) před 2 týdny

Dobrý den,
na základě cenové nabídky a jejím odsouhlasení jsem zaplatil zálohovou fakturu, bohužel společnost mi zboží nedodala, její jednatel ji poslal do insolvence a založil si novou se stejným předmětem podnikání. Na mé telefonické dotazy mi sdělil, že si mohu pohledávku přihlásit do insolvence. Musím odstoupit od kupní smlouvy a pak mohu přihlásit pohledávku do ins. řízení? Jaké listiny tam je třeba v těchto případech přiložit, aby s tím neměl insolvenční správce problém a pohledávku uznal. 
Mockrát děkuji za radu.  

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 týdny

Nebyla-li kupní smlouva v době prohlášení konkursu na majetek dlužníka ještě zcela dlužníkem splněna, můžete  od této smlouvy po prohlášení konkursu odstoupit, jen je-li právo od smlouvy odstoupit ve smlouvě ujednáno. Pokud takové ujednání smlouva neupravuje, tak odstoupení od smlouvy je v dispozici IS. Pokud k odstoupení nebo jinému zrušení kupní smlouvy nedojde do doby stanovené k přihlašování pohledávek, tak je možné pohledávku přihlásit podmíněně. 

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Insolvenční správce nespolupracuje
Tazatel se zeptal(a) před 3 týdny

Dobrý den,
 po deseti letech konečně soud rozhodl o insolvenci a v rozsudku sdělil, že mám insolvenčnímu správci sdělit číslo účtu pro zaslání připadající částky do deseti dnů. Na adresu uvedenou v rozsudku jsem zaslal doporučeným dopisem číslo svého účtu. Bohužel insolvenční správce zásilku nepřevzal ano nevyzvednul na poště. Tudíž se mi vrátila.  Zajímalo by mě, co se dá v takovém  případě dělat? Nejde o tu částku, ta byla výši dlužné částky směšná a celou jsem ji už dal za tu dobu do poštovného. Jde mi o princip.  Poraďte co mohu dělat, když jediný kontakt na insolvenčního správce je jen poštovní adresa? 
Děkuji
Jiří Špaček

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 týdny

Dobrý den, nejdříve bych doporučoval ověřit, zda adresa IS, která byla uvedena v rozsudku a na kterou jste zasílal doporučený dopis je adresou stále aktuální. Pokud tomu tak je, tak bych doporučoval tento dopis zaslat k příslušné sp. zn. insolvenčnímu soudu s komentářem, že se Vám dopis nepodařilo doručit IS. Současně bych doporučoval zaslat IS toto sdělení i e-mailem.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Zamítnutý exekuční návrh
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den,
na základě notářského zápisu ve společnosti Keramika Krumvíř spol. s r.o. nesplnil pan Lukáš Cupal, RČ 840525/4077, trvalé bydliště : Mikulčice 308, PSČ 696 19 dohodu o uznání dluhu. Dobrovolně nezaplatil poslední splátku 135 000,- Kč kterou měl učinit nejpozději do 31.12. 2021. Splnil ji pouze z části ve výši 22 500 Kč dne 28. 2. 2022.  Podala jsem exekuční návrh na zbývající částku 112 500,- Kč, exekuční řízení bylo zastaveno  z důvodu, že insolvenční soud rozhodl o jeho odlužení.
Má dlužník povinnost podávat infomaci, že je v insolvenci? Můžete mi prosím poradit, co se dá v mém případě ještě dělat ?
Děkuji Vám za odpověď.
Osičková
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Dobrý den, platná právní úprava neukládá dlužníkovi povinnost informovat své věřitele o skutečnosti, že mu bylo povoleno oddlužení. Tím, že je tato skutečnost zveřejněna prostřednictvím insolvenčního rejstříku, tak zákonodárce předpokládá, že každý z věřitelů dlužníka si v rámci péče o svou pohledávku tuto skutečnost sám zjistí. Pokud bylo dlužníkovi přiznáno osvobození od placení pohledávek dle ust. § 414 IZ, tak bohužel již svou pohledávku neuplatníte.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výzva k úhradě dluhu po ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsíc

Dobrý den,
po řádně splněném oddlužení s osvobozením od placení pohledávek dorazila výzva k platbě od zástupce věřitele - dodavatele plynu, který měl svou pohledávku 40251,86 Kč přihlášenou v insolvenčním řízení, 30,2% bylo splaceno. Ve výzvě žádá o zbývající části pohledávky za odběr plynu 8630,59 Kč včetně kompletního příslušenství (úroků 5734,02 a nákladů řízení 11113,- Kč), odovolává se na par. 416, odst. 1 IZ, protože dle jeho názoru docházelo k neoprávněnému odběru plynu (i když nebyl přívod plynu zastaven, smlouva prý byla pro neplacení vypovězena), tedy jde o pohledávku na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti . V opačném případě bude zahájena exekuce. Je v pořádku, že si po proběhlém oddlužení věřitel v takovémto případě nárokuje i veškeré příslušenství?
Děkuji za Váš čas

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsíc

Dobrý den, Vámi uvedené zákonné ustanovení, tedy ust. § 416 odst. 1 IZ vyjmenovává případy, na které se nevztahuje osvobození podle ust. § 414 IZ. Jedním z těchto případů jsou pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Doporučuji Vám postavit na jisto, zda opravdu docházelo k neoprávněnému odběru plynu či nikoliv. Odpověď na tuto otázku je zásadní pro další postup. Pokud by věřitel bez dalšího zahájil exekuci, tak doporučuji podat návrh na zastavení exekuce s návrhem na její odklad, když v řízení o zastavení exekuce bude postaveno na jisto, zda se na tuto pohledávku osvobození vztahuje či nikoliv.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát

Podmínky vstupu do insolvence – nedostatečný příjem
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den,
jsem invalidní důchodkyně, II. stupeň, pobírám důchod ve výši 13 421,- Kč.  Chtěla jsem vstoupit do oddlužení, v dluhové poradně mi bylo řečeno, že nemám dostatečný příjem pro vstup do oddlužení. V současné době si budu žádat o příspěvek na bydlení. Můžu tuto dávku použít a doložit jako další příjem, aby součet mého důchodu a příspěvku na bydlení dosáhl potřebné výše příjmu potřebnou pro vstup do oddlužení?
Děkuji za odpověď.  Zuzana D. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, příspěvek na bydlení patří mezi sociální dávky, které lze označit jako nezabavitelné příjmy. Znamená to, že se jedná o účelově určenou dávku, kterou nelze postihnout v exekuci a ani v rámci insolvence. Pokud byste tuto dávku i přesto chtěla nebo použila jako příjem určený pro oddlužení tak byste se jednak mohla dopustit zneužití této sociální dávky a navíc insolvenční soud by mohl Váš postup vnímat jako nepoctivý záměr a oddlužení by Vám nepovolil.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 
 

Nařízení jednání o zrušení schváleného oddlužení
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den , chtěl bych se zeptat rok jsem byl bez práce , protože jsem nemohl najít zaměstnání pořádné,a teď po roce podal inslovvecni správce narch na zrušení oddlužení.A mě zajímá jeslí můžu potom až mi zruší insolvenci, požádat o novou ?Děkuji moc. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, dle ust. § 395 odst. 4 platí, že: "Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno."
Jestliže bude důvodem zrušení  nepoctivý záměr dlužníka, tak nedoporučuji návrh podávat dříve než po uplynutí 5 leté lhůty  od zrušení oddlužení. Soud by nový návrh zamítl. Jestliže schválené oddlužení by bylo zrušené z jiného důvodu, tak by podání nového návrhu bylo možné.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Alimenty
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den chtěla bych se zeptat jak je to s Alimentama když je partner v insolvenci. Zda má jeho správkyně posílat alimenty v plné výši či může i v nižší výši, a jak to je s dlužnými alimenty. Partner má dané alimenty ve výši 3500 a jeho Správkyně mi tento měsíc poslala 1611kc že měl partner nízký příjem a nemá to z čeho strhnout. Děkuji 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Dobrý den, k dané problematice uvádím, že běžné výživné není třeba uplatnit v oddlužení formou přihlášky pohledávky. Je však povinností dlužníka, aby již při podání návrhu na povolení oddlužení svou vyživovací povinnost označil a doložil, případně aby tuto skutečnost doložil insolvenčnímu správci.
Skutečnost, že má dlužník nízký příjem nezbavuje dlužníka povinnosti výživné ve stanovené výši platit, když zájem nezl. dítěte je obecně jedním s nejvýše chráněných právních zájmů, a proto je i zájmem nezl. dítěte, aby výživné byl placeno ve stanovené výši. Insolvenční správce je i v případě výživného limitován příjmem dlužníka, avšak to dlužníka nezbavuje jeho odpovědnosti, včetně odpovědnosti trestněprávní.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Jednatelem v oddlužení
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den, jsem v probíhajícím oddlužení necelé 4 roky. Chtěl bych se stát jednatelem společnosti u mé družky v s.r.o. a pobírat mzdu. Je to možné? Může to mít nějaký dopad na insolvenci popř. Může s něčím mít IS nebo soud problém pokud dál budou probíhat srážky? 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, pokud budete nadále plnit své povinnosti, jakožto dlužník po schváleném oddlužení dle ust. § 412 IZ, tak můžete funkci jednatele vykonávat. Je však nezbytné tuto skutečnost oznámit IS a insolvenčnímu soudu.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

insolvence, dlouhodobá nemoc
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně insolvence, kdy je určen splátkový kalendář. Upravujeme a vyvíjíme mzdový software a vyskytla se nám situace, kdy měl zaměstnanec insolvenci a měl určenou pravidelnou částku, která se mu strhávala z platu/mzdy na insolvenci. Ale vzhledem k tomu, že byl nemocný a neměl tento měsíc žádný příjem, ale zaměstnavatel tuto srážku nepřestal evidovat a odeslal, tím se dostal se zaměstnanec touto srážkou dostal do dluhu.
Má v tomto případě, kdy má zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvené strhávání z výplaty, zaměstnavatel povinnost za tohoto zaměstnance tuto srážku odesílat a vytvářet zaměstnanci u něj dluh? Nebo má zaměstnanec povinnost si ohlídat, aby bylo z čeho srážet a v tomto případě poslat povinnou částku sám? Je v tomto případě možné porušit splátkový kalendář a odeslat nižší částku než je běžná splátka?
Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, plnění splátkového kalendáře, stejně tak jako plnění dalších povinností po schválení oddlužení tíží dlužníka (srov. § 412 IZ). Pokud se dlužník dostane do problémů s plněním splátkového kalendáře, může insolvenční soud z důležitých důvodů na návrh dlužníka nebo IS rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok nebo může na návrh dlužníka rozhodnout o jeho prodloužení až o 6 měsíců (srov. § 412b IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Podnikání v insolvenci-výpočet splátek
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíce

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, pokud bude splátka vypočítána z průměrné mzdy v nár.hospodářství, kolik bude tedy činit letošní rok, když je průměrná hrubá mzda 39306,-Kč? Je to počítáno taktéž dvanáctina z této částky? Nebo  z čisté mzdy?
moc děkuji za odpověď a za váš čas, tomuto věnovaný
 
Roman

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíce

Dobrý den, 
čistá mzda pro rok 2023 z částky 39.306 Kč (hrubá mzda) = 31.642 Kč (bez dětí a manželky).
Měsíční splátka pro oddlužení činí částku 12.002,- Kč.
Dlužníkovi v daném případě zůstane částka (mzda k výplatě) ve výši 19.640,- Kč.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Prohlášený konkurz
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den,
v insolvenčním řízení bylo.vydáno usnesení o konečné zprávě i usnesení o rozvrhu. Všichni věřitelé byli uspokojeni,  odměny IS schváleny a ještě zbyl přeplatek.Chápu, že přeplatek ze zadržených částek mi bude (tak jak je psáno v usnesení)vrácen po ukončení celého řízení. Po vydání konečné zprávy byly mým zaměstnavatelem odeslány srážky z platu - celkem cca 80 000,-, které nejsou v konečné zprávě zahrnuty. Dvakrát jsem se písemně dotazovala u IS,jak bude s touto částkou naloženo,popř.zda mi bude vrácena. Bohužel jsem nedostala odpověď. Mohla bych vás požádat o radu,jak postupovat? Řešit s IS, nebo se obrátit na insolvenční soud? Moc děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, pokud byla částka 80.000,-Kč připsána na účet majetkové podstaty a insolvenční řízení je v závěrečné fázi, jak uvádíte, tak by Vám uvedená částka měla být vrácena. Pokud jste dosud neobdržela od IS odpověď, tak bych doporučoval vyjádření IS urgovat a kopii tohoto podání zaslat na vědomí insolvenčnímu soudu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Výše příjmu
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den, moje mamka by ráda zažádala o insolvenci. Řešíme její situaci 17 let a jiná možnost než požádat o insolvenci nám asi již nezbývá. V současné době je jí 60 let a v příštím roce by měla jít do důchodu. Byli jsme již i na konzultaci ohledně insolvence, jen jsem asi správně nepochopila, kolik mamce zůstane pokud by odešla od důchodu. Mamka v současné situaci pracuje na dobu neurčitou, měsíční čistý příjem (před exekucí) je cca 19 tis. Při vyhlášení insolvence by ji zůstávalo odhadem 15.5 tis. Pokud by ale nadále zůstala pracovat a zároveň by v příštím roce dostávala důchod, jak se změní částka, kterou bude odevzdávat? Předpoklad je, že by její příjem mohl být okolo 30 tis. Mockrát děkuji za vysvětlení. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, v reakci na položený dotaz Vám sděluji následující předpoklad splátek:
19.000,- Kč (mzda):
Měsíční splátka pro oddlužení ve výši 3.574,- Kč
Zůstane dlužnici (mzda k výplatě) ve výši 15.426,- Kč
30.000,- Kč (mzda + důchod):
Měsíční splátka pro oddlužení ve výši 10.908,- Kč
Zůstane dlužnici (mzda k výplatě) ve výši 19.092,- Kč
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Předčasné ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

dobrý den. rad bych zazadal o vymaz z registru dluzníku. vse sem doplatil ve100 procentni výší v roce 2019. jak na toprosím?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků automaticky vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení.
Insolvenční soud tak učiní bez jakékoliv žádosti.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Povinnosti poddlužníka
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíce

Dobrý den, 
prosím o radu - mám jako poddlužník (stavební spořitelna či penzijní společnost) povinnost vyplatit insolvenčnímu správci finanční prostředky dlužníka (na jeho žádost), pokud má dlužník schváleno oddlužení splátkového kalendáře (bez zpeněžení majetkové podstaty) a finanční produkt nebyl uveden v majetkové podstatě? 
Předem děkuji za Vaši odpověď. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíce

Dobrý den, dle platné právní úpravy (srov. § 398 odst. 1 IZ) platí, že oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Z uvedeného je zřejmé, že oddlužení plněním splátkového kalendáře bez zpeněžení majetkové podstaty není možné. Je-li dotazované vyplacení finančních prostředků podřaditelné pod ust. 412 odst. 1 IZ, jako tzv. mimořádný příjem, tak dlužníka tíží povinnost jej vydat.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Jak požádat o výmaz z IS
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobrý den. Chtěla bych požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku. Kam a jak se mám obrátit? Děkuji Kolárová 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků automaticky vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení. Naznačený postup tak nastane bez jakékoliv žádosti.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Nařízení jednání o zrušení schváleného oddlužení
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem k mému insolvenčnímu řízení.
V mém případě krajský soud nařídil jednání o zrušení schváleného oddlužení.
Oddlužení je povoleno od 12/2019.
Nyní podle aktuálních plateb za 5 let činí míra uspokojení 14,2%.
Toto jednání je konečné a dozvím se informaci, že mi soud oddlužení ruší nebo mám možnost 
zůstat v oddlužení a jakým způsobem se o to postarat? 
Já osobně mám zájem v oddlužení zůstat. Od začátku jsem však nehradil určenou částku v plné výši , vždy jsem s insolvenčním správcem komunikoval, aby byla správná součinnost.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, obecně platí, že insolvenční soud může zrušit oddlužení v jeho průběhu v těchto případech:

  • dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení 
  • v důsledku zaviněného jednání dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek, který je déle než 30 dnů po splatnosti
  • dlužník není v důsledku okolností, které sám zavinil, po dobu delší jak 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani odměnu insolvenčního správce, jeho hotové výdaje a pohledávky na běžném výživném ze zákona
  • navrhne to dlužník
  • pokud se ukáže, že dlužník oddlužením sleduje nepoctivý záměr. 

Při jednání o zrušení oddlužení budete mít možnost se ke stavu Vašeho oddlužení vyjádřit a stejně tak se budete moci vyjádřit k tomu, co bylo důvodem toho, že jste řádně neplnil stanovený splátkový kalendář. Insolvenční soud bude mít k dispozici i stanovisko IS. Pokud insolvenční soud přesvědčíte, že situaci napravíte, lze předpokládat, že Vám insolvenční soud poskytne časový prostor a oddlužení Vám nezruší.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvence placeni
Tazatel se zeptal(a) před 5 měsíců

Dobry den, chci se zeptat zda je možné, že když mi strhavaji peníze na insolvenci z účtu, tak že po mě zaměstnavatel chce další peníze za insolvenci v hotovosti? Dotaz pokládám za kamaráda, který se bojí zeptat.  Moc Děkuji 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 měsíců

Dobrý den, z položeného dotazu není zřejmé, co je důvodem postupu zaměstnavatele, spočívajícím v požadavku na další peníze v hotovosti. Nicméně obecně lze uvést, že takový postup nemá oporu v platné právní úpravě.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce