Poradna

Změna zaměstnavatele
Tazatel se zeptal(a) před 2 dny

Dobrý den, 
ve firmě máme nového zaměstance, který má schválené oddlužení. V usnesení o schválení oddlužení má zaměstnanec určeno, že musí každý (sám zaměstnanec) měsíc zasílat ins. správci 12.100 ze své mzdy u svého minulého zaměstnavatele. (Jednalo se o německého zaměstnavatele, s místem výkonu práce v německu, proto soud přistoupil k tomuto řešení). Nyní tento zaměstnanec nastoupil k nám do společnosti a přišlo nám sdělení od ins. správce, že máme zaměstnanci provádět srážky ze mzdy dle obecné zákonné úpravy. Pokyny ins. správce tedy neodpovídají usnesení vydaným soudem. Čím se tedy máme řídit? Máme provádět zákonné srážky ze mzdy dle instrukcí ins. správce nebo např. srážky dočasně neprovádět a obrátit se na příslušný soud?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 dny

Dobrý den, vzhledem ke skutečnosti, že dlužník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, IS a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (srov. § 412 odst. 1, písm. c) IZ), předpokládám, že Váš nový zaměstnanec tak již učinil a insolvenční soud na toto oznámení bude příslušným způsobem reagovat. Za daného stavu lze souhlasit s postupem IS, neboť je důležité, aby i nadále bylo zajištěno pravidelné splácení a dlužníkovi nevznikl dluh.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Nečinnost insolvenčního správce
Tazatel se zeptal(a) před 3 týdny

Před několika roky  bylo ukončeno insolvenční řízení. Dosud však je v registru nemovitostí u domu a zahrady vedeno "Zástavní právo exekutorské podle par. 69a exek. řádu".
Insolvenční správce, kterému bylo 5 roků placeno v rámci insol. řízení přislíbil toto nechat opravit, ale nejméně 4x s ním bylo o tomto hovořeno v průběhu  let po telefonu, teď telefony už ani nebere a na SMS nereaguje. 
Je to jeho povinnost a jak postupovat?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 týdny

Dobrý den, obecně platí, že insolvenční soud má dohled nad IS a dohlíží, zda IS postupuje řádně a v souladu s právními předpisy a zda se řídí pokyny insolvenčního soudu, věřitelského orgánu a zajištěných věřitelů. Insolvenční soud je tak v rámci dohlédací činnosti oprávněn dávat IS pokyny. Pokud tedy IS v konkrétním insolvenčním řízení nevydá kvitanci ohledně zániku zástavního práva, bylo by možné požádat insolvenční soud, aby mu v tomto smyslu vydal příslušný pokyn.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Přeplatek na splátkách
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsícem

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně mého ukončeného insolvenčního řízení. Dle usnesení z 21.5.2021, kdy soud vzal na vědomí, že jsem splatila do 100% dluhu, soud uložil zároveň povinnost insolvenčnímu správci, aby mi byl vrácen přeplatek na splátkách (který je ve výši přes 160.000,-), do 3 dnů, od nabytí právní moci. Právní moc byla nabyta 9.6.2021, vyznačené v insolvenčním rejstříku 18.6.2021. Insolvenční správce mi tedy nevrátil přeplatek v této 3 denní lhůtě. Přes e-mail neodpovídá na mé dotazy. Několikrát jsem ho kontaktovala telefonicky, kdy mi nebyl nikdo schopen odpovědět na moji otázku, kdy mi bude přeplatek vrácen.  Prosím, jaký mi doporučite další postup, aby mi insolvenční správce vrátil přeplatek? A může si toto jednání insolvenční správce dovolit, s nedodržením termínu daný soudem, i neaktivní komunikaci? Děkuji Vám za odpověď

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsícem

Dobrý den, doporučuji o tomto stavu informovat insolvenční soud, který by v rámci své dohlédací činnosti měl zjednat nápravu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

incidenční žaloba proti IS
Tazatel se zeptal(a) před 1 měsícem

Dobrý den, jaké náležitosti musí mít žaloba proti IS, když neuznal výši pohledávky (výživné na nezletilé dítě) jedná se o tzv. incidenční spor a jako matka musím podat žalobu proti IS na insolvenční soud.
Děkuji
A. Pavlová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 měsícem

Dobrý den, žaloba musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat rovněž náležitosti požadované v ust. § 79 odst. 1 o.s.ř., tedy náležitosti, které činí žalobu způsobilou zahájit
řízení. Nezbytné je také vylíčení rozhodujících okolností osvědčující skutkový
stav věci a označení důkazů, které je třeba také k žalobě připojit. Specifika skutkových
tvrzení vyplývají z charakteru konkrétního druhu incidenční žaloby.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Prodej nemovitosti mimo drazbu
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíci

Dobrý den pane doktore, tady jste se vyjadřoval v poradně. A můžete mi prosím odpovědět, od kterého roku se to týká zahájených inslovenčních řízení? A zda je rozhodujíci kdy bylo zahájeno a kdy bylo ukončeno tedy splněním? Že nebyl nabyvatel kupující dobré víře, a jednal například dle pokynů svého společníka ve společnosti a další osobě zainteresované na smlouvě. Děkuji. M.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíci

Dobrý den, jedná se o novelu IZ č. 64/2017 Sb. ze dne 19. ledna 2017. Touto novelou byl do § 289 doplněn odstavec 3, kde byla doplněna věta: 
"Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, nebyl-li nabyvatel v dobré víře."
V přechodných ustanoveních cit. zák. se pak uvádí, že se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Dotaz – Majetek třetí osoby
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíci

Dobrý den,
chtěl bych se prosím zeptat, jak nahlíží právní řád na následující modelovou situaci: Jsem majitelem bytové jednotky, kde má přihlášené trvalé bydliště fyzická osoba, která je vedena v insolvenčním řízení. Dle právních předpisů jsem dohledal, že příslušný insolvenční správce má možnost požádat o návštěvu v bydlišti dlužníka za účelem kontroly případného movitého majetku, který byl uveden v soupisu majetku před zahájením samostatného insolvečního řízení. Chtěl bych se prosím zeptat, zda má právo po prvotní prohlídce v místě bydliště dlužníka insolvenční správce  tyto návštěvy opětovně vykonávat? Dále bych se rád zeptal na modelovou situaci. Pokud by bytová jednotka byla například z části v pronájmu (např. místnost apod.) pro spolubydlícího a daná osoba dlužníka by zde stále měla přihlášené trvalé bydliště, jak prosím právní řád nahlíží na případ, že by zde nastěhovaný podnájemník má určité movité věci (např. rádio, televizor, počítač, nábytek apod.), tak aby se nestali předmět zabavení ze strany insolvenčního správce, neboť se nejedná o majetek dlužníka, ale podnájemníka.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíci

Dobrý den, prohlídka obydlí probíhá prakticky formou pohovoru dlužníka s IS v obydlí dlužníka, o kterém se sepisuje písemný doklad a jeho smyslem je sepsat do majetkové podstaty dlužníka movité věci. Prohlídku obydlí vykoná IS v zásadě jedenkrát. Pokud by IS v průběhu insolvenčního řízení zjistil, že dlužník  vlastní movité věci, které např. zatajil, je samozřejmě možné prohlídku obydlí opakovat. Jestliže by se v bytové jednotce nacházeli věci ve vlastnictví třetí osoby a toto vlastnictví by bylo řádně doloženo, tak lze předpokládat, že by IS tyto věci nezapsal do soupis majetkové podstaty. Pokud by se tak stalo, má tato třetí osoba možnost se domáhat vyloučení nebo vynětí z majetkové podstaty dle ust. § 225 a násl. IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Odměny Covid-19 pro zaměstnance v insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíci

Dobrý den,
mám dotaz týkající se mimořádných odměn covid-19 pro pracovníky v sociálních službách, které budeme vyplácet svým zaměstnancům v nejbližší době, a to včetně zaměstnanců, u kterých aktuálně probíhá insolvenční řízení. Dle usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 4 VSPH 1515/2020-B-35 nelze mimořádné finanční ohodnocení v souvislosti s epidemií Covid-19 považovat za mimořádný příjem a nelze ho tak použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
Jak máme my jako zaměstnavatel postupovat v případě vyplácení těchto odměn u zaměstnanců v insolvenčním řízení? Můžeme mimořádné odměny těmto zaměstnancům bez dalšího vyplatit nebo je potřeba vyčkat, než příslušný insolvenční soud zaměstnance vydá rozhodnutí o změně usnesení o schválení oddlužení (na základě předchozí žádosti zaměstnance o změnu usnesení), nebo např. stačí příslušného insolvenčního správce pouze informovat o tom, že bude odměna Covid-19 vyplacena v plné výši zaměstnanci?
Děkuji za odpověď. I. Komárková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, určitě bych v dané věci doporučoval si vyplacení odměny Covid-19 zaměstnanci odsouhlasit s insolvenčním správcem. Pokud se tak stane, tak, podle mého názoru, není třeba vyčkávat na změnu usnesení o schválení oddlužení.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Vrácení přeplatku na důchodu
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíci

Dobrý den, správa sociálního zabezpečení uložila podle § 118a odst. 1 zákona 582/1991 Sb. vrátit přeplatek na důchodu osobě, proti kterému bylo usnesením soudu zahájeno insolvenčni řízení. K přeplatku došlo za období před vydáním usnesení. Správa nepřihlásila pohledávku do insolvenčniho řízení. Je rozhodnutí o stanovení povinnosti vrátit přeplatek nezákonné, nicotné, lze žádat jeho zrušení? Nebo je rozhodnutí zákonné, ale pohledávka je nevymahatelná? Děkuji. L. Jílek. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, podle ust. § 118a odst. 1 cit. zákona platí, že
"Jestliže důchod byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, protože příjemce důchodu nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijal důchod nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo vědomě jinak způsobil, že důchod nebo jeho část byl vyplácen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, má plátce důchodu vůči příjemci důchodu nárok na vrácení, popřípadě náhradu nesprávně vyplacené částky".
Pokud tedy došlo k vyplacení neprávem nebo ve vyšší částce před zahájením insolvenčního řízení platí, že ČSSZ měla tuto pohledávku uplatnit u insolvenčního soudu formou přihlášky pohledávky a to ve stanovené lhůtě. Jestliže se tak nestalo, tak k této pohledávce nebude přihlíženo. Tento postup však nemá vliv na zákonnost rozhodnutí ČSSZ. Pro úplnost uvádím, že pokud dlužník splní oddlužení, tedy insolvenční soud vezme rozhodnutím na vědomí splnění oddlužení (srov. § 413 odst. 1 IZ), přizná mu insolvenční soud osvobození od placení pohledávek (srov. § 414 odst. 1 IZ), v důsledku čehož dlužník nebude povinen tento závazek plnit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Mimořádná odměna za covid 19
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíci

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit zda se na mimořádnou odměnu covid 19 vztahuje např.,vyjímka? Kamarádovi který pracuje ve zdravotnictví opět odebrali tuto odměnu. Četla jsem rozsudek Nejvyššího soudu a doporučení ombudsmana. Děkuji pěkně za odpověď i radu. Pavla Tomášková 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, odpověď na položenou otázku dává usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 1515/2020-B-35 (KSPH 67 INS 5496/2018), v kterém je stanoveno, že mimořádné finanční ohodnocení zdravotnického personálu v souvislosti s epidemií COVID-19 nelze považovat za mimořádný příjem podle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ a nelze jej použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Lze doporučit, aby dlužník v případě, že je příjemcem mimořádného finančního ohodnocení zdravotnického personálu v souvislosti s epidemií COVID-19 požádal insolvenční soud o změnu usnesení o schválení oddlužení tak, že toto ohodnocení nepodléhá srážkám a zůstává dlužníku. Insolvenční soud by takové usnesení mohl vydat i bez návrhu (žádosti) dlužníka (srov. 407 odst. 3 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Platby insolvenčnímu správci
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíci

Po zahájení Insolvenčního řízení soud stanovil že do rozhodnutí a schválení oddlužení mám platit 1.089,- Kč správci. Víc neupřesnila odvolal se na Insolvenčního správce. To plně chápu. 
Insolvenční správce mně však přinutil, že i když je mi z důchodu strháváno maximum zabavitelné částky, musím nad tento rámec tuto částko posílat jemu. Tedy už z části důchodu, který je nepostižitelný. U některých správců se stanovuje, že ten kdo má  postižitelnou částku ukládánu v depozitu, odměnu platit nemusí, protože si ji správce později strhne z peněz z depozitu. Co je pravda? 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den, postup insolvenčního soudu, který Vám stanovil platit na účet majetkové podstaty částku 1.089,-Kč je samozřejmě legitimní a v souladu se zákonem. Pokud jde o další postup, tak některé insolvenční soudy přímo stanoví, že tato částka má být stržena z deponovaných finančních prostředků. Pokud to není stanoveno insolvenčním soudem, tak Vás daná povinnost tíží a pokud máte deponované finanční prostředky (např. u exekutora), tak by mělo být možné se dohodnout s IS, že bude předmětná částka sražena z těchto deponovaných finančních prostředků. Je však důležité, aby pro účely schválení oddlužení byly všechny tyto platby uhrazeny.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát insolvenční správce

Odměny z MF pro zdravotníky
Tazatel se zeptal(a) před 3 měsíci

Dobrý den,
podléhá insolvenčním srážkám  odměnu 75 000,- z MF pro zdravotníky. Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 měsíci

Dobrý den,
mimořádné koronavirové odměny zdravotníků by neměly být posuzovány jako mimořádný příjem podle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ. V tomto smyslu již rozhodovaly některé insolvenční soudy. 
Vrchní soud v Praze např. ve svém rozhodnutí vyslovil názor, že odejmout některým zdravotníkům - dlužníkům v insolvenčním řízení - toto mimořádné finanční ocenění státu jen proto, že nedomyšleně novelizovaný insolvenční zákon expressis verbis (pozn. - výslovně) na takovou situaci prozatím vůbec nepamatuje, vnímá odvolací soud jako zjevnou nespravedlnost a amorálnost, již je třeba bez zbytečného prodlení napravit, neboť covid-19 nepočká, než si vše "legislativně ošetříme". 
V naznačeném směru byla i vyvinuta aktivita ze strany Veřejného ochránce práv, který apeloval na vládu i poslance, aby mimořádné odměny pro zdravotníky v souvislostí s pandemií covidu-19 byly legislativně vyňaty z exekuce a oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 
 

Dotaz
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíci

Dobrý den, 
když jsem koupil nemovitost (byt) od insolvenčního správce, může nyní po mě SVJ vyžadovat zaplacení dluhu za služby po předchozím vlastníkovi?
Děkuji za odpověď, Zelik

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, odpověď na položenou otázku naleznete v ust. § 1186 odst. 2 Obč. zák., které stanoví, že při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Rada
Tazatel se zeptal(a) před 4 měsíci

 
Mám na Vás jeden dotaz, mám zájem zakoupit nemovitost v insolvenci, dá se někde najít centrální nabídka? Pokud ne, jak se v takovém případě obvykle postupuje.
 
Děkuji za odpověď. Martin Zeman.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 4 měsíci

Dobrý den, centrální evidence nemovitostí, které by byla zapsány v soupisech majetkových podstat neexistuje. Insolvenční správci nabízejí tyto nemovitosti na realitních portálech, stejně jako jsou nabízeny ostatní nemovitosti.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Postup insolvenčního správce
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den, 25.12.2020 jsem celý šťastný upozornil správce na fakt, že 6.1. 2021 budu mít doplaceno 100% závazků a tudíž mi ins. řízení končí. Toto mi bylo 10.1. 2021 potvrzeno s tím, že mi vznikl přeplatek zhruba 2200 Kč. Poslal jsem email s číslem účtu kam má být přeplatek odeslán, tak jako to nejspíše sekretářka chtěla. Jenže další měsíc, 4. Února mi byla opět provedena srážka. Dnes je 17.2. a já stále nemám vyhotovenou zprávu o splacení a nebyl mi zaslán přeplatek ani ta neoprávněná srážka. Ikdyž do společnosti volám obden, stále je mi ( zřejmě sekretářkou) opakováno že bude věc urgovat. Jenže mě už teď vzniká škoda např. Nemohou zaplatit výživné. Má otázka tedy zní jestli jsou tyto lhůty (prodlení) v praxi běžné nebo jestli je to už na stížnost k insolvenčnímu soudu. Mockrát děkuji za odpověď a Váš čas. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, jestli jste splatil 100% svých závazků, tak jste splnil schválené oddlužení. Tato skutečnost je oficiálně deklarována v okamžiku, kdy splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím (srov. § 413 odst. 1 IZ). V souvislosti s tímto rozhodnutím Vám soud přizná o osvobození od placení pohledávek (srov. § 414 IZ). IS by měl Vašemu zaměstnavateli zaslat sdělení, že již máte oddlužení splněno a že Vám již nemá být provedena další srážka. Nejdříve bych tedy doporučoval ověřit u Vašeho zaměstnavatele, zda nemá od IS zmíněný přípis a pokud nikoliv, tak zaměstnavatele požádat, aby se na tuto skutečnost IS dotázal (zda má pokračovat v provádění srážek). Dále si ověřte, zda IS podal o splnění oddlužení zprávu insolvenčnímu soudu a je samozřejmě možné, abyste soud požádal o vydání příslušného rozhodnutí.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Prodej nemovitosti mimo drazbu
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobry den, moje sestra je v insolvenci a spolecne s ni a s mym bratrem jsme zdedili po smrti otce kazdy tretinovy podil na nemovitosti. Prodej cele nemovitosti mimo drazbu mame od soudu schvaleny jiz 4 mesice, mame i zajemce pripraveneho nemovitost ihned zakoupit, ale insolvencni spravce prodej zdrzuje, absolutne nekomunikuje, sliboval termin sepsani kupni smlouvy v pulce ledna, od te doby ale ani nezveda telefon. Poradite prosim, jak postupovat?  Mame nejaka prava, ma insolvencni spravce nejake lhuty?Dekuji

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, pokud insolvenční soud vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu, předpokládám, že současně stanovil podmínku, že musí být respektováno kritérium nejvyšší nabídky tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry uspokojení věřitelů. Není tedy nic výjimečného, pokud k uzavření kupní smlouvy dochází v úrovni několika měsíců po vyslovení souhlasu s prodejem mimo dražbu, když IS nejdříve musí zajistit znalecký posudek a následně nemovitou věc nabízí k prodeji prostřednictvím realitních serverů. Lze doporučit, abyste se na IS obrátili písemně se žádostí, aby Vám poskytl informaci o průběhu zpeněžování, pokud tato informace není k dispozici na IR v rámci zpráv IS.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Konec insolvenčního řízení
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den mám dotaz Mým dětem je vypláceno v rámci insolvenčního řízení běžné i dlužné výživné prostřednictvím Insolvenční správkyně. V nejbližší době dojde zřejmě ke zručení insolvenčního řízení, kdo mi vydá pravoplatné rozhodnutí nebo usnesení, které bude obsahovat výrok týkající se insolvenčních (právních titulů)splátekkolik bylo zrušeno a kolik zbývá zaplatit a na základě jakých právních titulů, snažím se tuhle informaci získat, ale ani na Insolvenčním soudu mi nejsou schopni odpovědět. Předem Děkuji za odpověd HK.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, pokud nebude insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o splnění oddlužení (dle ust. § 413 IZ), ale schválené oddlužení bude zrušeno (dle ust. § 418 IZ), tak toto rozhodnutí nebude obsahovat výrok týkající se jednotlivých pohledávek a míru jejich uspokojení. Stejně tak nebude obsahovat výši Vašeho dluhu na výživném. Tyto informace však můžete vyčíst ze zprávy IS.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Predmanzelska smlouva
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobry den, s pritelem planujeme svatbu. Nyni je jiz rok v insolvenci ve statusu “povoleno oddluzeni” a rok tedy radne splaci. 
Pred svatbou budeme uzavirat predmanzelskou smlouvu tak,abych svuj majetek mela dale jen ve sve rezii. Bude touto smlouvou kdy nebude vytvoreno SJM manzelu muj majetek ochranen?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, pokud Váš přítel již rok splácí, tak předpokládám, že oddlužení již má schváleno (a nikoliv povoleno). Pokud v předmanželské smlouvě sjednáte  režim zcela oddělených jmění, tak ke vzniku SJM vůbec nedojde a po svatbě budete mít každý svůj vlastní majetek a svoje vlastní dluhy.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 
 
 

důkaz z insolvenčního řízení
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den,
prosím o informaci, kdo mi poskytne důkaz, na základě kterého byla má pohledávka jakožto věřitele shledána jako již uspokojena, tudíž mi ji dlužník neuhradí (součástí mé přihlášky je důkaz, že dlužník Slevotéka nezaplatil koncovému poskytovateli služby-hotelu pobyt, na který mám zakoupený u dlužníka voucher).
Příslušný soud mě odkazuje na insolvenčního správce, který však od začátku prosince na mou žádost o důkaz nereagoval.
Děkuji za pomoc a hezký den.
Zdraví
Kateřina O.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, pokud Vaše pohledávka byla uspokojena, tak předpokládám, že IS tuto pohledávku popřel nebo popře pro pravost. Pokud se tak stane, tak budete IS vyzván k podání žaloby vůči IS a v rámci tohoto incidenčního sporu bude postaveno na jisto, zda jste přihlášku pohledávky podala po právu či nikoliv. Jinak bližší podrobnosti o úhradě koncovému poskytovateli služeb by měly být k dispozici v účetnictví dlužníka.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

stravenkovy-pausal
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den, Jako zaměstnavatel, který zaměstnává přes  tisíc zaměstnanců, z nichž desítky jsou v insolvenci, si Vás dovolujeme požádat o názor, zda v případě, že bychom začali, místo poukázek na stravování, poskytovat zaměstnancům tzv. Stravenkový paušál, zda by peněžitá částka tohoto příspěvku ve mzdě zaměstnance, byla částkou postižitelnou insolvencí.   Děkuji za odpověď

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, podle mého názoru peněžní příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál nebude předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci nebo které jsou poskytovány vedle mzdy a jsou zároveň vyjmenovány v § 299 o.s.ř. Stravenkový paušál, podle mého názoru, není mzda a ani není uveden ve výčtu občanského soudního řádu. S ohledem na uvedené mám tedy za to, že stravenkový paušál nebude ani podléhat srážkám pro účely oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

vymena-insolvencniho-spravce
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den, mám dotaz týkající se výměny insolvenčního správce. Jsem těžce tělesně postižený, pohybuji se pouze o francouzských holých a jsem invalidní ve III stupni. Jsem z Brna kde mám i trvalé bydliště a insolvenční soud mi stanovil insolvenčního správce až z Prostějova. Mohu ze zdravotních důvodů požádat insolvenční soud o změnu insolvenčního správce který by byl blíže mému trvalému bydlišti.? Můj zdravotní stav neumožňuje jezdit za správcem až do Prostějova.  Předem velice děkuji za Vaši odpověď S pozdravem Tomáš Rejtek

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, IZ takový důvod změny IS neumožňuje. Podle mého názoru postačuje uskutečnit osobně jedno setkání s IS a to za účelem přezkumného jednání. Ostatní věci je již možné realizovat elektronicky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce