Stanovy

Stanovy

Článek 1.

Postavení, název a sídlo

1.1. Asociace insolvenčních správců (dále též jen „Asociace“) je spolkem dle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

1.2. Název spolku zní: Asociace insolvenčních správců z.s.

1.3. Sídlem spolku je: Česká republika, Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00

1.4. Pobočka spolku je: Česká republika, Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00

Článek 2.

Účel spolku


2.1. Účelem Asociace je přispívat ke zkvalitnění právního řádu a zprůhlednění a zefektivnění procesů v oblasti úpadkového práva.

2.2. Hlavní činnost Asociace:

 • shromažďuje údaje o insolvenčních správcích, kteří jsou členy Asociace, včetně údajů o jejich odborné způsobilosti a zatížení, a to s jejich souhlasem (viz čl. 4.30.)
 • sděluje potřebné informace ohledně členů Asociace soudům, ministerstvu spravedlnosti a jiným subjektům, a to se souhlasem svých členů, který je udělen vstupem do Asociace
 • za účelem vzájemné výměny poznatků a prezentace poznatků navenek shromažďuje data a informace, které mohou přispět ke zkvalitnění právního řádu anebo zprůhlednění a zefektivnění procesů v oblasti úpadkového práva
 • jedná se státními orgány, soudy, jinými institucemi i třetími osobami za účelem shromažďování stanovisek a jiných poznatků pro zvyšování odborné úrovně svých členů a tuto zajišťuje
 • hájí a prosazuje zájmy svých členů na poli úpadkového práva

Článek 3.

Účast v Asociaci, práva a povinnosti členů

3.1. Asociace sdružuje:
– řádné členy
– přidružené členy
– poradce

Kde tyto Stanovy pojednávají o členovi či členech Asociace, rozumí se tím řádní členové. Ustanovení o členech Asociace se použijí přiměřeně na přidružené členy, vyjma otázek, spojených s hlasovacím právem a účastí v orgánech Asociace.

3.2. Asociace je založena na přísně výběrovém principu. Členem Asociace může být pouze osoba, která:

a) splňuje zákonné podmínky pro vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce dle zákona č. 312/2006 Sb.,

b) složila zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce,

c) po dobu nejméně 3 let soustavně fakticky vykonávala činnost insolvenčního správce,

d) se v předcházejících 3 kalendářních letech vždy nejméně 1 x ročně účastnila vzdělávací akce, pořádané Asociací,

a byla přijata do Asociace rozhodnutím Rady Expertů, přičemž v odůvodněných případech lze podmínky uvedené pod písm. c), d), nebo některou z nich, u konkrétního zájemce o členství, prominout. Jde – li o osobu právnickou, musí podmínky členství splňovat alespoň jeden z jejích ohlášených společníků. Vyloučený člen Asociace může být do ní opětovně přijat nejdříve po 5 letech ode dne vyloučení. Stane – li se člen Asociace ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti, jíž bylo vydáno povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce dle zákona č. 312/2006 Sb., rozhoduje o přijetí takové veřejné obchodní společnosti za člena Asociace Rada Expertů, která přitom zohlední dosavadní plnění povinností člena Asociace ze strany ohlášeného společníka. Přidruženým členem Asociace může být pouze osoba, která splňuje podmínky pro to stát se členem Asociace anebo osoba, která je či v minulosti byla zapsána v seznamu správců konkursní podstaty dle vyhlášky č. 476/1991 Sb., a byla přijata do Asociace rozhodnutím Rady Expertů.

3.3. Člen má právo účastnit se valné hromady, na ní klást dotazy přítomným členům Rady Expertů, podávat náměty, připomínky, jakož i právo hlasovat na valné hromadě a v dalších orgánech Asociace, jejichž je členem. Přidružený člen hlasovací práva na valné hromadě nemá, je však oprávněn se jí účastnit s hlasem poradním.

3.4. Vyjma případu vzniku členství dle článku 4.3. vzniká členství v Asociaci dnem rozhodnutí Rady Expertů o přijetí zájemce do Asociace, pokud osobní, odborné a kvalifikační předpoklady takového zájemce mohou přispět ke sledování a naplňování cíle činnosti Asociace, a to na základě jeho přihlášky o členství podané v písemné či elektronické formě.

3.5. Člen má povinnost zaplatit Asociaci vstupní poplatek a platit jí roční členské příspěvky.

3.6. Člen má povinnost účastnit se minimálně 1 x v každém kalendářním roce vzdělávací akce, pořádané Asociací. Tuto povinnost lze prominout rozhodnutím Rady Expertů u těch členů, kteří vykazují publikační či přednáškovou činnost z oblasti insolvenčního práva v rámci činnosti Asociace.

3.7. Člen má povinnost publikovat jím zpeněžovaný majetek v rámci insolvenčních řízení, kde figuruje jako osoba s dispozičním oprávněním, a to prostřednictvím internetových stránek Asociace (www.asis.cz), přičemž tato publikace je pro členy bezplatná.

3.8. Členství v Asociaci zaniká:

a) vystoupením člena z Asociace písemným oznámením, doručeným Prezidentovi

b) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady

c) vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady Expertů z důvodu nezaplacení vstupního poplatku či ročního členského příspěvku

d) vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady Expertů z důvodu neplnění povinnosti účasti na vzdělávacích akcích pořádaných Asociacích, v rozsahu dle těchto Stanov, nebyla – li tato povinnost v nich předepsaným způsobem prominuta

e) vstupem právnické osoby do likvidace či zjištěním úpadku člena

f) pravomocným odsouzením člena za úmyslný trestný čin, spáchaný v souvislosti s činností insolvenčního správce

g) smrtí či zánikem člena.

3.9. Poradcem se může stát tuzemská či zahraniční osoba, úřad, instituce nebo jiný subjekt, který může přispět k naplnění cíle Asociace.

3.10. Poradce má právo účastnit se s hlasem poradním valné hromady a jednání orgánů Asociace, je-li na valnou hromadu či na jednání orgánu Asociace pozván.

Článek 4.

Orgány Asociace

4.1. Orgány Asociace jsou:

A. Valná hromada
B. Rada Expertů
C. Prezident

A. Valná hromada

4.2. Ustavující valná hromada se koná do jednoho měsíce od vzniku Asociace.

4.3. Právo účastnit se ustavující valné hromady a hlasovat na ní mají osoby, které podaly návrh na registraci Asociace, jednají-li za osobu svou (jakožto osoba fyzická) nebo právnické osoby pokud uvedené (fyzické) osoby prohlásí, že za ně jednají a doloží své oprávnění takto jednat. Uvedené fyzické a právnické osoby se okamžikem vzniku Asociace stávají jejími prvními členy.

4.4. Ustavující valná hromada volí první členy Rady Expertů z řad členů.

4.5. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

4.6. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a svolává ji Prezident.

4.7. Prezident zašle pozvánku na valnou hromadu alespoň 15 dní předem všem členům na jejich e-mailovou adresu, adresu bydliště nebo sídla, eventuelně na jinou adresu, uvedenou v seznamu členů. Má-li za to, že je to vhodné, vyrozumí i poradce, nebo některé z nich. Zaslání pozvánky na valnou hromadu lze nahradit potvrzením člena, že byl s  pozvánkou na valnou hromadu seznámen a nenamítá nedodržení lhůty.

 • Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 • název a sídlo Asociace
 • místo, datum a hodinu konání valné hromady
 • pořad jednání valné hromady

4.9. Valná hromada je schopna se usnášet, je li přítomna alespoň jedna třetina všech členů Asociace.

4.10. Přítomní členové a poradci se zapisují do listiny přítomných, která ohledně členů obsahuje základní údaje dle seznamu členů a u poradců obsahuje jméno a bydliště nebo obchodní firmu fyzické osoby nebo obchodní firmu či název a sídlo právnické osoby.

4.11. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem alespoň tří čtvrtin přítomných členů.

4.12. Do působnosti valné hromady náleží:

 • rozhodování o změně Stanov
 • volba a odvolání členů Rady Expertů
 • schválení rozpočtu
 • rozhodnutí o vyloučením člena vyjma případu vyloučení člena pro nezaplacení vstupního poplatku nebo ročního členského příspěvku
 • rozhodnutí o prominutí některých podmínek pro přijetí člena
 • schválení účetní závěrky
 • usnášet se ve všech dalších věcech, které si vyhradí

4.13. O změně Stanov, o volbě člena či členů Rady Expertů, o odvolání člena či členů Rady Expertů před uplynutím volebního období a o vyloučení člena, který je členem Rady Expertů anebo Prezidentem, rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami přítomných členů Asociace s tím, že osoba, které se volba či odvolání týká, nehlasuje. Jinak valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

4.14. Valnou hromadu řídí Prezident nebo jím pověřená či zmocněná osoba. Zapisovatele volí Valná hromada.
Zápis o valné hromadě obsahuje alespoň:

 • název a sídlo Asociace
 • místo a dobu konání valné hromady
 • rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování

4.15. Prezident zabezpečí vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a osoba, která valnou hromadu řídila (Prezident nebo jím pověřená osoba). Prezident zajistí rozeslání zápisu o valné hromadě všem členům nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení valné hromady a to způsobem, uvedeným v článku 4.7. těchto Stanov.

B. Rada Expertů

4.16. Rada Expertů je nejméně tříčlenná a je poradním orgánem Prezidenta.

4.17. Rada Expertů volí a odvolává ze svého středu předsedu Rady Expertů, který vede Radu Expertů, řídí její zasedání, není-li na zasedání přítomen Prezident a zajišťuje kontakt mezi Radou Expertů a Prezidentem. Funkční období předsedy Rady Expertů je pětileté, neskončí však dříve, nežli je zvolen nový předseda Rady Expertů, vyjma případů kdy je odvolán z funkce člena Rady Expertů. Opětovná volba je možná. Po uplynutí funkčního období se předseda Rady Expertů stává čestným členem Asociace, přičemž má všechna práva člena a na dobu pěti let od uplynutí funkčního období se stává současně členem Rady Expertů s plným hlasovacím právem.

4.18. Funkční období jednotlivých členů Rady Expertů je pětileté, neskončí však dříve, nežli jsou zvoleni noví členové Rady Expertů. Opětovná volba je možná. Návrh na volbu či odvolání člena Rady Expertů valnou hromadou je oprávněn podat Prezident, Rada Expertů anebo společně alespoň 20 členů Asociace. Návrh na opětovnou volbu člena Rady Expertů je oprávněn podat kterýkoli člen Asociace, s výjimkou člena, kterého se takový návrh týká.

4.19. Nejsou-li po uplynutí funkčního období členové Rady Expertů znovu zvoleni, stávají se na dobu pěti let od uplynutí funkčního období členy Rady Expertů s tím, že vyjma volby a odvolání Prezidenta mají v Radě Expertů po uvedenou dobu pouze hlas poradní. Jejich členství v Radě Expertů však zaniká, zanikne-li jejich členství v Asociaci.

4.20. Do působnosti Rady Expertů náleží:

 • volba a odvolání Prezidenta z řad členů Rady Expertů
 • rozhodování o přijetí nových členů a přidružených členů
 • rozhodování o vyloučení člena z důvodu nezaplacení vstupního poplatku či ročního členského příspěvku, z důvodu neplnění povinnosti účasti na vzdělávacích akcích pořádaných Asociacích v rozsahu dle těchto Stanov
 • rozhodování o prominutí povinnosti účasti člena na vzdělávacích akcích pořádaných Asociací v rozsahu dle těchto Stanov
 • rozhodování o prominutí podmínek pro zájemce o členství v Asociaci dle těchto Stanov v případech, kde to Stanovy připouštějí
 • rozhodnutí o výši a splatnosti vstupního poplatku a ročního členského příspěvku, přičemž valná hromada je oprávněna stanovit maximální výši vstupního poplatku a ročního členského příspěvku
 • rozhodování o zřízení a zrušení organizačních složek Asociace v regionech určených Radou Expertů
 • volba a odvolání regionálních zmocněnců Asociace, jakožto osob, oprávněných jednat jménem Asociace ve věcech, které se týkají jejich organizačních složek, na základě zmocnění, které pro tento účel podepisují společně Prezident a předseda Rady Expertů
 • volba a odvolání poradců Asociace
 • schvalování metodických postupů pro plnění cílů Asociace
 • průběžné sledování vývoje legislativy a judikatury v oblasti úpadkového práva,
 • přijímání stanovisek a doporučení členům v rozsahu a způsobem, potřebným pro naplňování cílů činnosti Asociace a seznamování členů i přidružených členů s jejich obsahem
 • podpora aktivit Asociace navenek a garance jejich odborné úrovně
 • přijímání stanovisek k výkladu Stanov, závazných pro členy, přidružené členy a poradce
 • schválení data vzniku povinnosti dle čl. 3.7. těchto Stanov a pravidel provedení a výkladu čl. 3.7. těchto Stanov, včetně sledování plnění povinnosti podle čl. 3.7. těchto Stanov

4.21. Každý člen Rady Expertů je povinen účastnit se na žádost Prezidenta jednání v sídle Asociace, případně na jiném místě, souvisejícím s plněním cílů Asociace.

4.22. O přijímání poradců, volbě Prezidenta a předsedy Rady Expertů, odvolání Prezidenta a předsedy Rady Expertů před uplynutím volebního období rozhoduje Rada Expertů jednomyslně s tím, že osoba, jíž se volba či odvolání týká, nehlasuje. Jinak Rada Expertů rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů.

C. Prezident

4.23. Prezident je funkcionářem, oprávněným zastupovat Asociaci navenek ve všech věcech. Jiné osoby jsou oprávněny jednat za Asociace navenek pouze dle článku 4.24.

4.24. Prezident může pověřit jednáním za Asociaci člena Rady Expertů. Může též udělit pověření či plnou moc k zastupování Asociace jím určené osobě.

4.25. Funkční období Prezidenta je pětileté, neskončí však dříve, nežli je zvolen nový Prezident. Opětovná volba je možná. Po uplynutí funkčního období se Prezident stává čestným členem Asociace, přičemž má všechna práva člena a na dobu pěti let od uplynutí funkčního období se stává současně členem Rady Expertů s plným hlasovacím právem.

4.26. Prezident dále

 • zabezpečuje vedení Asociace, směřující k naplňování cílů Asociace
 • řízení Asociace lze zajišťovat prostřednictvím tajemníka Asociace, jmenovaného Prezidentem, jehož odměna či mzda je hrazena z prostředků Asociace
 • vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání je zajišťováno prostřednictvím osoby, určené Prezidentem, jejíž odměna je hrazena z prostředků Asociace
 • navrhuje rozpočet a předkládá jej ke schválení valné hromadě

4.27. Prezident nebo jím pověřená či zmocněná osoba předkládá jednou ročně valné hromadě zprávu o činnosti Asociace a o stavu jejího majetku.

4.28. Prezident nebo jím pověřená či zmocněná osoba svolává valnou hromadu.

4.29. Prezident nebo jím pověřená či zmocněná osoba svolává Radu Expertů a je oprávněn přizvat poradce nebo některého z nich.

4.30. Prezident anebo jím pověřená či zmocněná osoba vede seznam členů, přidružených členů a poradců Asociace. Do seznamu se zapisuje vždy alespoň obchodní firma či název právnické osoby a její sídlo nebo obchodní firma či jméno a příjmení fyzické osoby a její místo podnikání anebo bydliště, nevyplývá-li ze zákona povinnost jiného označení. Ohledně advokátů a daňových poradců se do seznamu zapisují údaje o jejich jménu a příjmení a dále údaje, které běžně uvádějí při výkonu své činnosti, zejména sídlo (uvádění bydliště se nevyžaduje). Zápis v seznamu, a dále evidence údajů o odborné způsobilosti a zatížení členů se provádí na základě informací a podkladů, poskytnutých členem, přidruženým členem či poradcem Asociace, který odpovídá za správnost poskytnutých údajů – platí přitom, že poskytnutím údajů uděluje dotyčná osoba souhlas Asociaci k jejich shromažďování a sdělování v rozsahu a způsobem, vyplývajícím z těchto Stanov. Případné změny v zapisovaných údajích je člen či poradce Asociace povinen neprodleně písemně či elektronicky oznámit tajemníkovi Asociace. Nesplní – li člen tuto povinnost, nemůže se dovolávat neoznámení skutečností ze strany Asociace, které se týkají jeho členství v ní a důsledků z toho plynoucích. Ve vazbě na § 236 odst. 1 občanského zákoníku se stanovuje, seznam členů je zpřístupněn na internetových stránkách Asociace (www.asis.cz).

4.31. Prezident je současně členem Rady Expertů.

Článek 5.

Organizační jednotky Asociace

5.1. Valná hromada může schválit organizační jednotky Asociace, které by jednaly svým jménem. Asociace nezřizuje pobočné spolky ve smyslu § 228 občanského zákoníku.

5.2. Do doby, než valná hromada organizační jednotky Asociace schválí, platí, že Asociace organizační jednotky zřízeny nemá.

Článek 6.

Zásady hospodaření

6.1. Majetek Asociace v zásadě tvoří:

 • vstupní poplatky členů a přidružených členů
 • roční členské příspěvky členů a přidružených členů
 • subvence, dotace a dary členů, poradců a jiných osob
 • příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, již je Asociace oprávněna vykonávat na základě těchto stanov ve spojení s § 217 odst. 2 občanského zákoníku a kterou se rozumí podpora hlavní činnosti Asociace zejména formou osvětovou a vzdělávací, jakož i hospodárné využití majetku Asociace

6.2. Zásady hospodaření Asociace jsou následující:

 • Prezident navrhuje rozpočet na období jednoho kalendářního roku a předkládá jej jednou ročně ke schválení valné hromadě
 • rozpočet schvaluje valná hromada
 • s majetkem Asociace hospodaří Prezident Asociace na základě schváleného rozpočtu
 • zisk z činnosti lze použít pouze pro další činnost a správu Asociace

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

7.1. Jestliže vzniknou v době trvání Asociace spory mezi členy navzájem, nebo spory mezi členy, přidruženými členy a poradci, jsou všichni zúčastnění povinni spory přednostně řešit jednáním.

7.2. V případech, kdy se spor mezi členy nebo spor mezi členy a poradci nevyřeší smírem, je k řešení těchto sporů příslušný Prezident.

V Praze 2016