Platební rozkaz vydaný před insolvencí

PoradnaPlatební rozkaz vydaný před insolvencí
Tazatel se zeptal(a) před 2 měsíce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda lze obnovit platební rozkaz, který nebyl přihlášen do insolvence, Jedná se o částku 10012,- za pojistnou událost včetně 8,5% ročního úroku do zaplacení…tedy teď už  několik let. Jsem po úspěšném ukončení insolvence. Přišel mi znovu doporučenou poštou od soudu s průvodním dopisem – cituji: Doručujeme Vám platební rozkaz vydaný před zahájením insolvenčního řízení, neboť insolvenční řízení bylo již ukončeno a pominuly tak účinky přerušení řízení.
V rozhodnutí o úspěšném ukončení insolvence se píše: Toto osvobození znamená, že nelze proti dlužnici vymáhat žádnou pohledávku vzniklou před povolením oddlužení, a to ani příslušenství k této pohledávce náležející (např. úroky) bez ohledu na to,
kdy toto příslušenství přirostlo, nelze pro ni nařídit exekuci a již nařízenou exekuci nelze vykonat.
Stejné se pak týká i mimosmluvních sankcí (např. pokut udělených orgány veřejné moci) vzniklých po
povolení oddlužení.
9. Nad rámec uvedeného soud dodává, že toto usnesení je pro dlužnici právním titulem pro námitku
(při jednání s věřiteli i při soudních či exekučních řízeních), která znemožní věřitelům jakékoliv vymáhání
pohledávek za dlužnicí, které vznikly před povolením oddlužení a byly, nebo mohly být věřitelem
přihlášeny do tohoto insolvenčního řízení. Tyto pohledávky (dluhy) však nicméně nezanikají, stávají
se tzv. naturální obligací, kterou po dlužnici nelze (proti její aktivní vůli) vymoci, dlužnice je však může
plnit dobrovolně (z vlastní vůle)Osvobození se naopak nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku
uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobné
úmyslným porušením právní povinnosti (§ 416 odst. 1 insolvenčního zákona).
Prosím zašlete mi odpověď na e-mail?
Děkuji Hrůšová

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 měsíce

Vážená paní,
podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona je pro Vás klíčové, že insolvenční soud vydal tzv. rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí, kterým jste byla osvobozena od placení pohledávek (Vašich dluhů). Jinými slovy to znamená, že nejste povinna hradit ty dluhy, které Vám vznikly do rozhodnutí o úpadku. Toto osvobození od placení Vašich dluhů se vztahuje i na ty věřitele, kteří své pohledávky za Vámi do insolvenčního řízení nepřihlásili. Pokud byl platební rozkaz vydán ještě před zahájením insolvenčního řízení, měl věřitel do tohoto insolvenčního řízení svou pohledávku, na jejímž základě byl platební rozkaz vydán, přihlásit. V opačném případě nemáte povinnost částku v něm uvedenou zaplatit, ačkoliv dobrovolně tak učinit můžete. Výjimku z právě uvedeného tvoří: plnění ve formě peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce původem uložené v trestním řízení, dále se osvobození nedotýká pohledávek na výživném, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením povinnosti a náhrad škody na zdraví. Pohledávka v souvislosti s pojistnou událostí by tedy s největší pravděpodobností do těchto výjimek neměla spadat, nevznikla-li pojišťovně z některého z právě zmíněných důvodů.
 
S pozdravem
 
JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce