VYŠLO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

VYHLÁŠKA O MATERIÁLNÍM VYBAVENÍ A STANDARDECH VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 191/2017 SB., O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A FORMULÁŘŮ ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ
V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ …..

VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 313/2007 SB., O ODMĚNĚ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE, O NÁHRADÁCH JEHO HOTOVÝCH
VÝDAJŮ …..