Zákon má umožnit podnikatelům předejít úpadku restrukturalizací

Praha 16. ledna (ČTK) – Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných finančních potíží, by měli dostat možnost vyřešit své problémy takzvanou preventivní restrukturalizací, a odvrátit tak úpadek. Počítá s tím návrh zákona, který připravilo ministerstvo spravedlnosti a který ve středu projedná vláda.

Návrh převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.

„Preventivní restrukturalizace představuje nový právní institut určený podnikajícím právnickým osobám v přechodných finančních obtížích, který nabízí efektivní nástroj včasného řešení problémů, které se již mohou projevovat na provozu dosud životaschopného obchodního závodu,“ vysvětilo ministerstvo v předkládací zprávě.

Cílem preventivní restrukturalizace je tedy účinné odvrácení hrozícího úpadku podnikatele za současného zachování nebo obnovení běžného provozu jeho obchodního závodu – tedy umožnění určitého „ekonomického restartu“.

Svého ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Do plánu účastníci promítnou svou obchodní a provozní strategii na následující období. Ta za cenu poskytnutí určitých úlev zajistí věřitelům lepší šanci na uspokojení a zachování existujících smluv než případný úpadek podnikatele řešený likvidačním konkurzem.

Podle ministerstva bude preventivní restrukturalizace flexibilnější než insolvenční řízení. Soud bude totiž podstatu věci řešit až v okamžiku, kdy mu podnikatel předloží k potvrzení restrukturalizační plán. Předtím podnikatel představí věřitelům svou vizi záchrany prostřednictvím takzvaného sanačního projektu.

„Za klíčový moment lze následně považovat hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu, které jednoznačně prokáže, jakou podporu svých věřitelů podnikatel ve skutečnosti obdržel. Podpora věřitelů je přitom pro zdárný průběh preventivní restrukturalizace klíčová,“ popsal úřad.

„Na rozdíl od insolvenčního řízení, které je z povahy věci procesem konfliktním, si restrukturalizace zakládá na konsenzuálním přístupu, který vyžaduje vysokou míru shody,“ doplnilo ministerstvo.

Oproti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace jen vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví. Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat – a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Ministerstvo navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

tep rdo