Poradna

Změna zaměstnání
N. se zeptal(a) před 6 měsíci

Hezký den,

měl bych dotaz ohledně zaměstnání. Mám zaměstnání s čistým příjmem cca 21 000 Kč, který je v rámci oddlužení dostačující pro splnění minimálně 30%. Mám však možnost nastoupit do zaměstnání, kde výše platu přesahuje 30 000 Kč čistého ale samozřejmě s tím že je nejistá ´doba. Zaměstnání je pro mne velice zajímavé. Jak v tomto případě postupovat? Insolvenční správce mi víceméně oznámil že je to na mě a neporadi mi. Koho tedy v tomto případě žádat o radu?Přímo soud?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka, která vyplývá z ust. § 412 odst. 1, písm. a) IZ je povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. Je samozřejmě v zájmu všech věřitelů, aby Vaše příjmy byly co nejvyšší a tím docházelo, pokud možno, co k nejvyšší míře uspokojování přihlášených pohledávek. Pokud tedy zvažujete změnu zaměstnání, kde je nabídka vyšší mzdy, je třeba zkoumat i další podmínky, které budou obsahem Vašeho nového pracovního poměru. Tedy např. zda bude u nového PP sjednána zkušební doba, zda se bude jednat o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou atd. Pokud nabídka nového PP se bude jevit z Vašeho pohledu jako stabilní, je možné o ní reálně uvažovat.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

OSVČ a insolvence
N. se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den, chci se zeptat, jestli můžu v insolvenci začít podnikat jako OSVČ?
Do konce insolvence mi zbývá 8 měsíců a mám splaceno 46%. může mi v tom insolvenční správce bránit?
Děkuji za odpověď.
Novotná

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka po schválení oddlužení je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (srov. § 412 odst. 1, psím. a) IZ). Na druhé straně má dlužník povinnost nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (srov. § 412 odst. 1, písm. g) IZ). Pokud tedy dodržíte mantinely tohoto zákonného ustanovení (společně s dalšími povinnostmi dlužníka), bylo by možné začít podnikat jako OSVČ. Je však nezbytné o tom informovat IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Odstupné
C. se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den,

v březnu loňského roku jsem ukončila pracovní poměr ve firmě,kde jsem pracovala 11 let z důvodu rušení provozovny. Měla jsem nárok na 3 odstupné platy,ale jelikož jsem měla v tu dobu exekuci na plat, majitelka firmy mi celé to odstupné poslala exekutorovi,ikdyž na to neměla právo. Mě pak byla v červenci povolena insolvence a já se chci zeptat, jestli ja možné po firmě ještě teď odstupné vymáhat nebo je to zbytečné,protože bych to musela přiznat a stejně bych o něj znovu přišla děkuji za odpověď Cavrdová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, podle mého názoru Váš zaměstnavatele již splnil povinnost k vyplacení odstupného, byť toto bylo vyplaceno v rámci probíhajícího exekučního řízení. Proto by Vámi uvažované vymáhání nebylo úspěšné.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Ukončení insolvence ve starobním důchodu
B. se zeptal(a) před 6 měsíci

Dobrý den, splácím od ledna 2016 v rámci insolvenčního řízení formou splátkového kalendáře. Již před vyhlášením insolvenčního řízení jsem byla ve starobním důchodu. Dle novely insolvenčního zákona z roku 2019 byla důchodcům dána možnost ukončení insolvence - budou-li splácet "co mohou" možnost po 3 letech insolvenční řízení ukončit. Mohu se zeptat zda se toto tedy vztahuje i na mou insolvenci (vyhlášena 2015 začala jsem splácet 2016)a jakým způsobem připadně mohu požádat o ukončení insolvence? Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíci

Dobrý den, novela IZ, kterou zmiňujete, umožňující seniorům kratší oddlužení na 3 roky se vztahuje na nové osobní bankroty započaté po 1.6.2019. Nevztahuje se tedy na Vaše oddlužení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Neplatnost půjčky
Tereza S. se zeptal(a) před 7 měsíci

Dobrý den, prosím o radu:
1) Půjčila jsem (bezhotovostně) peněžní částku, dlužník mě ale uvedl v omyl a následně byl insolvenčním soudem prohlášen jeho úpadek,
2) hodlám se dovolat relativní neplatnosti půjčky,
3) v případě, že se této relativní neplatnosti dovolám, stačí prosím zaslat příslušnou námitku insolvenčnímu správci nebo bude posouzení neplatnosti předmětem soudního řízení (§ 231 IZ)? Dosud posouzení neplatnosti nebylo předmětem insolvenčního řízení.
4) Pokud bude vedeno o neplatnosti soudní řízení, kdo podá žalobu a jaký je poplatek za ni?
5) Musím přihlásit pohledávku z bezdůvodného obohacení jako pohledávku z bezdůvodného obohacení? Má jít o podmíněnou pohledávku?
6) Pokud bych v tomto soudním sporu uspěla, byla by pak moje pohledávka z bezdůvodného obohacení dlužníka nárokem, který by mi byl vydán dle § 233 IZ (tj. nebyl by předmětem rozvrhu výtěžku)? Jde o peníze, tedy věc druhově určenou a je možné, že je dlužník dále poukázal.
Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíci

Dobrý den, dle § 231 odst. 1 IZ platí, že insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu a z § 231 odst. 2 IZ vyplývá, že v průběhu IŘ posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud. V insolvenčním řízení, jde-li o právní jednání týkající se majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka nebo závazku dlužníka platí, že se neplatnosti mohou dovolat nejen subjekty právního poměru, ale i IS. Pokud budete napadat platnost smlouvy o půjčce, tak budete muset podat žalobu u insolvenčního soudu, SOP činí 2.000,-Kč. Přihlášku pohledávky bych doporučoval podat. V případě úspěchu by bylo postupováno dle § 233 IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvenční řízení PO
K. se zeptal(a) před 8 měsíci

Dobrý den, rodina řeší problém mého bratra, který byl jako drogově závislý nastrčen do s.r.o. a jediné řešení je v tuto chvíli poslat společnost do insolvence, protože jsou tam statisícové dluhy. Netušíte, kdo by nám v té věci mohl pomoci? Všechny poradny , co jsem našla, pomáhají jen FO s oddlužením. O insolvenčním řízení PO nic nevědí. Existuje nějaká šance, že by rodiče nemuseli platit zálohu na náklady IS? Nějaká výjimka nebo něco podobného.
Můžete nám v této věci pomoci?
Děkuji.
Kadlecová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 8 měsíci

Dobrý den, pokud požadujete zpracování insolvenčního návrhu na právnickou osobu, tak lze využít služeb advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Pokud jde o zálohu na náklady IŘ, tak platí podle § 108 odst. 2 IZ - že insolvenční soud může, do doby před rozhodnutím o podaném insolvenčním návrhu, uložit insolvenčnímu navrhovateli (ať již je jím sám dlužník nebo jeho věřitel, nejde-li o výjimky stanovení IZ), aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek.
Tedy v daném případě je otázka zálohy na náklady IŘ zcela v dispozici insolvenčního soudu.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Důvody pro ukončení probíhající insolvence
N. se zeptal(a) před 8 měsíci

Dobrý den, jaké mohou být prosím důvody aby insolvenční správce nebo soud ukončil probíhající insolvenci - opožděné placení, nemoc, nezaměstnanost apod. Předem děkuji za odpověď. Novák

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 8 měsíci

Dobrý den, otázka zrušení schváleného oddlužení je řešena v ust. § 418 IZ. Zde je stanoveno, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže
a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo
b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo
c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo
d) to navrhne dlužník.

V případech, kdy je majetek dlužníka zcela nepostačující, tak insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nerozhodne.
O zrušení schváleného oddlužení může rozhodnout pouze insolvenční soud, který si k takovému rozhodnutí může vyžádat stanovisko IS.
Jestliže v době trvání schváleného oddlužení dojde např. k nemoci, nezaměstnanosti, jak uvádíte, tak není zcela nezbytné přistupovat ke zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční zákon pro tyto případy zavedl institut přerušení průběhu oddlužení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Platby insolvenčnímu správci
Radek V. se zeptal(a) před 8 měsíci

Dobrý den,
chci se zeptat jakým způsobem probíhají platby insolvenčnímu správci. Mám starobní důchod a výplatu z dohody o provedení práce a zajímá mě jakým způsobem budu insolvenčnímu správci platit zálohu a platby věřitelům. Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 8 měsíci

Dobrý den, IS má zřízen účet majetkové podstaty pro Vaše oddlužení a na tento účet budou poukazovány příslušné částky z Vašich příjmů v souladu se stanoveným splátkovým kalendářem. IS následně bude distribuovat platby věřitelům.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výpověď dohodou
jambijana se zeptal(a) před 9 měsíci

Dobrý den, ukončila jsem pracovní poměr dohodou, kvůli zdravotnímu stavu, 4 měsíce jsem byla v pracovní neschopnosti. Musím se teď přihlásit na úřad práce, chci se zeptat zda to nebude problém kvůli mé insolvenci? Musím správci dokládat nějaké dokumenty od doktora? A lze vůbec dát v době insolvence výpověď dohodou, když jde potom člověk na úřad práce? Ptám se hlavně tedy proto, že podpora při výpovědi dohodou je jen 45%.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 9 měsíci

Dobrý den, IZ neomezuje dlužníka ve věci uzavírání či skončení PP, ale ukládá mu povinnost, aby po dobu trvání účinků schválením oddlužení vykonával přiměřenou výdělečnou činnost, a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usiloval (srov. § 412 odst. 1, písm. a) IZ). O tom, že jste ukončila PP byste měla informovat svého IS. Pokud nebudete schopna plnit stanovený splátkový kalendář, lze doporučit, abyste zvážila možnost přerušení či prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Stav na portálu justice.cz
Martin se zeptal(a) před 9 měsíci

Dobrý den měl bych jeden dotaz. Pravidelně si kontroluji stav insolvence na portálu justice.cz a chtěl bych se zeptat jak je možné že můj insolvenční správce ještě doposud tam nevložil zprávu o stavu oddlužení? Upozornili mě na to známí co si tím prošli a říkali mi že jim to tam dával myslím co půl roku takže jak to vlastně je? Musí nebo nemusí to tam dávat.Já už sem v insolvenci rok a půl Děkuji za odpověd pan Martin.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 9 měsíci

Dobrý den, v zásadě platí, že IS zasílá soudu své zprávy dle pokynu insolvenčního soudu. V době nouzového stavu insolvenční soudy navíc přikročily k prodlužování lhůt v rámci probíhajících insolvenčních řízení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Lhůta na ostranění omezeni na KÚ
Lucie B. se zeptal(a) před 10 měsíci

Dobrý den,
na začátku února jsme s manželem zakoupili přes dražební společnost nemovitost v dobrovolné dražbě. Dle obchodních podmínek dražební společnosti jsme začátkem března celou částku uhradili, na začátku dubna jsme nemovitost převzali a od 14.dubna je již na katastru nemovitostí vlastnické právo převedeno na nás, ovšem stále s omezením, protože nám insolvenční správce dosud nevystavil příslušná povrzení. Údajně toto potvrzení vystavuje až potom, kdy je nemovitost na kú převedena na nové majitele (14.4.). Je v zákoně upraveno, do kdy je insolvenční správce povinen vystavit příslušná potvrzení? Máme s manželem nějaké jiné možnosti, jak postupovat?
Předem děkuji za odpověď, Lucie Buzrlová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíci

Dobrý den, dle ust. § 167 odst. 4 IZ platí, že zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. IZ neupravuje lhůtu, do kdy IS má vystavit potvrzení o zániku zajištění, ale dle ust. § 167 odst. 5 platí, že je-li zajišťovací právo, které zaniklo zpeněžením podle odstavce 4, zapsáno ve veřejném či neveřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval vlastnictví nebo jiná věcná práva ke zpeněžené věci, pohledávce, právu nebo jiné majetkové hodnotě, vydá insolvenční správce nabyvateli zpeněžené věci, pohledávky, práva nebo jiné majetkové hodnoty neprodleně potvrzení o zániku zajištění. Doporučil bych tedy urgovat IS s odkazem na uvedené zákonné ustanovení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Vymáhání pohledávky nepřihlášeným věřitelem
Pavel M. se zeptal(a) před 10 měsíci

Dobrý den, v návrhu na povolení oddlužení jsem neúmyslně neuvedl jednoho věřitele z doby pár měsíců před podáním žádosti (pohledávka po splatnosti). V době, kdy probíhalo přihlašování pohledávek jsem věřitele o probíhajícím insolvenčním řízení informoval emailem. Věřitel si pohledávku nepřihlásil (5000 kč).Může věřitel pohledávku vymáhat (např. Exekucne) po skončení úspěšné insolvence? V paragrafu 414/2 ins. Zákona se uvádí, že osvobození od placení pohledávek se vztahuje i na věřitelé, kteří své pohledávky nepřihlásili ač tak učinit měli...nevim jal si to vyložit?Je možno nějakým způsobem případně tuto mou chybu napravit? Nechci po insolvenci začínat tím, že bych měl hned další pohledávky. Mnohokrát děkuji za radu

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíci

Dobrý den, pokud splníte podmínky Vašeho oddlužení a soud rozhodne o splnění oddlužení, tak s tímto rozhodnutím spojí insolvenční soud i rozhodnutí, jímž Vás osvobodí od placení pohledávek (srov. § 414 IZ). Toto osvobození se bude vztahovat i na věřitele, kteří své pohledávky do IŘ nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se tedy bude vztahovat i na pohledávku 5.000,-Kč.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Vrácení přeplatku na dani
Jiří D. se zeptal(a) před 10 měsíci

Dobry den,pritelkyne ma povoleno oddluzeni,spravce momentalne zpracovava zpravu o prezkumu,v zamestanani jsou srazeny penize a deponovany u zamestnavatele.V pondeli 20.4 zjistila,ze ji nebylo u zamestnavatele provedeno rocni zuctovani dane,tak 25.4 podala danove priznani,kde je preplatek na dani kolem 15 000 a vice nez 2/3 tohoto preplatku tvori danovy bonus na dite. Chci se tedy zeptat, zda tento prijem musi priznat insolvencnimu spravci,aby rozhodl,zda si jej muze ponechat nebo neni nutne vubec ins.spravce kontaktovat ohledne tohoto prijmu,kdyz drtivou vetsinu tohoto preplatku tvori danovy bonus?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 9 měsíci

Dobrý den, určitě doporučuji danou věc konzultovat s IS. Předejdete tak případným komplikacím.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Dražba RD v insolvenci
jolana se zeptal(a) před 10 měsíci

Dobrý den, chtěla bych se zúčastnit dražby RD, kde je současný majitel v insolvenci a jedná se o dobrovolnou (insolvenční) dražbu uzavřenou mezi soudním exekutorem a insolvenčním správcem. Rozhodnutí je z roku 2018. Teď čtu na internetu, že jsou pro dlužníky nějaká uvolnění a odklady. Je možné, že v případě vydražení této nemovitosti by vzhledem ke stávající situaci mohly nastat nějaké problémy? Například, že by částka byla uhrazena námi, ale současný majitel by se odmítal vystěhovat, protože by mu to nějaký upravený zákon umožnil? Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíci

Dobrý den, nová právní úprava nabízí rozšíření možností přerušení průběhu oddlužení a zmírnění podmínek zrušení schváleného oddlužení a další věci v zájmu dlužníků. Nepřináší však žádnou změnu v tom směru, že po zpeněžení nemovitosti by chránil dlužníka před povinností nemovitost vyklidit. Je však nezbytné prověřit řádně podmínky prodeje a samotný obsah smlouvy, která bude uzavřena.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Zápis v katastru po splacení
Libor se zeptal(a) před 10 měsíci

Dobrý den,

jsem vlastníkem 1/3 nemovitosti na které po rozhodnutí o splácení splátkovým kalendářem zůstala exekuce. Pokud insolvence bude ukončena v pořádku tak zápis z nemovitosti zmizí? Nejednalo se o zajištěného věřitele.
Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíci

Dobrý den, jestliže insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a Vy splníte řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, tak insolvenční soud spojí s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž Vás osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Toto osvobození se vztahuje i na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo. Zápis v katastru by tedy měl být vymazán.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Započtení plnění přijaté v rámci insolvenčního řízení
Gabriela P. se zeptal(a) před 11 měsíci

Dobrý den,
upravuje insolvenční zákon, jakým způsobem má věřitel započíst plnění, přijaté v rámci insolvenčního řízení, resp. v jakém pořadí umořuje pohledávku? V případě, že se přihlášená pohledávka skládá z jistiny, úroků z prodlení, zákonného úroku. Děkuji

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíci

Dobrý den, insolvenční zákon tuto problematiku neupravuje, ale naleznete ji v Občanském zákoníku a to konkrétně v ust. § 1932, které stanoví:
"Má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli".

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Ošetřovné pro OSVČ v insolvenci
Karel B. se zeptal(a) před 11 měsíci

Jsem OSVČ a v insolvenci 3,5 roku ,v současné době se starám o syna 6 let ve střídavé péči ,bývalá partnerka pracuje ,mám nárok na ošetřovné ?

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 11 měsíci

Dobrý den, ve formě speciální dávky budou moci ošetřovné čerpat mimořádně také živnostníci a podnikatelé, kteří kvůli péči o dítě nemohou dál vykonávat svoji činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. Podmínkou je, že Vaše bývalá partnera nebude čerpat standardní ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru. Pokud tedy splňujete uvedené podmínky, tak byste měl mít na ošetřovné nárok.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Finanční dar podnikatelům v insolvenci
J.V. se zeptal(a) před 11 měsíci

Dobrý den,

v souvislosti s epidemií viru Covid-19 se objevilo množství programů s cílem pomoci podnikatelům (OSVČ) v insolvenci formou různých darů a podobně. Můj dotaz nesměřuje ani tak k vládní pomoci, která je ošetřena zákonem, ale k různým malým programům vesměs měst a obcí, které pomáhají klasickými dary dle občanského zákoníku (např.: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/ostrava-prvni-pomoc-podnikatelum/pozadejte-o-financni-dar). Jde o to, zda takovýto případně obdržený dar pro fyzické osoby podnikající, jež jsou v insolvenci po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je třeba brát jako mimořádný příjem dle § 412 odst. 1 písm. b) a měl by být použit (odevzdán ins. správci) k mimořádným splátkám? A nebo je možné, aby si jej ins. dlužník ponechal k sanaci své podnikatelské činnosti? Zákon předpokládá možnost ponechat si příjem z pojištění reparující škody a z titulu práva na náhradu majetkové či nemajetkové újmy. Ovšem tyto dary primárně výlukovou definici předpokládanou zákonem nesplňují. Jak tedy by s tímto darem měl ins. dlužník naložit, pokud je obdrží a jak by se k tomuto zjištěnému mimořádnému příjmu měl zachovat ins. správce? Děkuji,

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 11 měsíci

Dobrý den, pokud se bude jednat o dar, tak se podle mého názoru bude jednat o mimořádný příjem dle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ, jak sám uvádíte. Otázkou je, zda by se nemohlo jednat o finanční pomoc poskytovanou ze strany města či obce, která by po formální stránce nebyla darem. Nová právní úprava (označovaná jako LEX COVID) přináší s sebou, v oblasti insolvencí, rozšíření možností přerušení průběhu oddlužení a zmírnění podmínek zrušení schváleného oddlužení. Pokud tedy finanční pomoc bude směřována a určena u OSVČ k zachování a udržení jejich živnosti, čímž bude umožněno, za podmínek stanovených IZ, řádné plnění oddlužení, mám za to, že by tato finanční pomoc měla zůstat v dispozici OSVČ a nemělo by s ní být nakládáno v režimu ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ, jako s mimořádným příjmem.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvence při ošetřování dítěte
Š. se zeptal(a) před 11 měsíci

Dobrý den , přítel je od roku 2017 v insolvenci. Momentálně je se synem z důvodů uzavření Mateřské školy na OČR .Za měsíc březen má něco odpracované ale , pokud se nouzový stav prodlouží na celý měsíc Duben , tak nebude mít odpracovanou žádnou mzdu - pouze ošetřování. Kam se tedy můžeme obrátit aby jsme vzniklou situaci řešili když IS nekomunikuje ? Někde se uvádí že na ošetřovné nemůže insolvence sáhnout a někde pravý opak , jak a kam se tedy obrátit když otec dítěte se celé dny o něj stará . Předem děkuji za odpověď Šteklová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 11 měsíci

Dobrý den, aktuálně se projednává speciální novela insolvenčního zákona kvůli koronaviru „Lex COVID-19“. Novela má přinést v oblasti oddlužení zejména možnost přerušit průběh oddlužení na nezbytně nutnou dobu z důvodu mimořádných opatření přijatých v boji s epidemií nového koronaviru s tím, že tato možnost se bude dotýkat jak starých oddlužení tak oddlužení nových. Půjde o novou, zvláštní možnost, která bude doplňovat stávající možnost přerušení a prodloužení průběhu oddlužení dle ust. § 412b IZ. V těchto případech by mělo být jednodušší i rozhodování insolvenčního soudu, který nebude muset odůvodňovat své rozhodnutí, jímž návrhu plně vyhoví. Pokud se Vám nedaří komunikace s IS, lze doporučit komunikaci s insolvenčním soudem. Pokud jde o ošetřovné, tak toto by nemělo být příjmem majetkové podstaty a mělo by zůstat k dispozici otci dítěte.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Prominutí zbytku insolvenčních srážek
Zdena se zeptal(a) před 11 měsíci

Dobrý den, budou nějaká opatření v této době ohledně insolvencí? Je jasné, že mnoho z nás nebude moci vyžít z nějaké minim. částky po srážkách. Např. já budu mít letos 75 let, v listop. t.r. mi končí insolvence, mám splaceno přes cca 60% dluhů. Přivydělávám si na DPČ, což musím, abych splnila podmínku výše příjmu pro vstup di insolv. (12/2015). Nyní mám jen důchod, pracoviště je zavřené, podle kalkulačky splátek v insolvenci mi zbyde asi 8.700 Kč na bydlení, léky, atd. Mohla bych požádat o prominutí zbytku insolv. srážek vzhledem k věku, morálce splácení? Nebo budou nějaká opatřená celkově pro tento problém? S díky za odpověď, Zdena

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 11 měsíci

Dobrý den, aktuálně byl vládou ČR schválen návrh zákona přezdívaný „LEX COVID“, jehož obecným cílem je zmírnění nepříznivých následků epidemie COVID-19. Zákon je současně projednáván v poslanecké sněmovně. Připravovaná právní úprava přináší v oblasti oddlužení rozšíření možností pro přerušení průběhu oddlužení dále přináší zmírnění podmínek pro přiznání oddlužení – dlužník nemusí uhradit ani 30 % (resp. 50 %) pohledávek a stanoví, že se bude dotýkat nejen nových oddlužení, ale i těch starých. Byť ještě může v rámci legislativního procesu dojít k dílčím úpravám či změnám, předpokládám, že v právní úpravě "LEX COVID" bude obsaženo i řešení Vaší situace.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce