Poradna

Posunutí splácení dluhu
M. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den,
je už možnost posunutí splácení dluhu lidem, kteří jsou v insolvenci v souvislosti s coronavirem.
Děkuji za odpověď,Maříková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, posunutí splácení dluhu je zakotveno v již stávající právní úpravě ve formě přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ) a stejně tak se tím zabývá aktuálně diskutovaná speciální novela insolvenčního zákona kvůli koronaviru „Lex COVID-19“.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Splácení insolvence při zákazu vykonávání činnosti
Eva Š. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, mám schválenou insolvenci od 09/ 2016, splácení probíhá řádně,v současné době, ale nevím, jak vše bude, jelikož nesmím vykonávat podnikatelskou činnost - pedikúra, nařízeno vládou ČR, je to sice na 10 dní, ale to není jisté, mám nějaké možnosti, jak postupovat, pokud mé příjmy nedosáhnou na minimální splátku? Předem děkuji za odpověď, Šinková Eva

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, IZ na takové případy pamatuje a to konkrétně v ust. § 412b IZ, v kterém upravuje možnost přerušení a prodloužení průběhu oddlužení. To však odpovídá aktuální platné právní úpravě. Předchozí právní úprava umožňovala změnu splátkového kalendáře.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Odvolání proti schválenému oddlužení
Daniel M. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den měl bych na Vás otázku. Pokud jde o Insolvenční řízení které je vedeno od roku 2014 a oddlužení schváleno až v březnu 2019, tedy před účinností novely IS v červnu 2019, může dlužník proti schválenému oddlužení podat odvolání? Jde zde totiž o to, že celé řízení bylo 5 let vedeno a projednáváno jen jako oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Soud však bez jakéhokoli návrhu IS oddlužení schválil v kombinaci i se spl.kalendářem. To mě jakožto osobu která žije sama s dítětem velice poškozuje, neboť přijdu nejen o své bydlení, ale rovněž přicházím již rok o značné příjmy a nemohu si tak dovolit jiné bydlení. V Usnesení o schváleném oddlužení je však napsáno, že oddlužení je nepřípustné. V zákoně 182/2006 je napsáno, že odvolání může podat pouze věřitel. Toto považuji za naprosto jednostranné, neboť dlužník tak nemá jakékoli možnosti obrany. Existuje nějaká možnost se proti tomuto bránit a když ano tak jak? Mnohokrát děkuji za odpověď. DM.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, z hlediska použití novely IZ platí, že v řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto před účinností novely, se postupuje podle dosavadního zákona. Podle novely náleží dlužníkovi odvolání pouze v případě neschválení oddlužení (srov. § 405 odst. 5 IZ) a nikoliv v případě schválení. Jinou možnost obrany IZ dlužníkovi nenabízí.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Stav účtu insolvenčního správce
Roman B. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, jak a kdo může zjistit stav účtu insolvenčního správce? Může o to požádat dlužník a u koho?

Děkuji
Roman B.

jolana Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, bezpochyby stav účtu majetkové podstaty může zjišťovat insolvenční soud, který v insolvenčním řízení průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (srov. § 10 písm. b) IZ). Ust. § 11 odst. 2 IZ pak opravňuje insolvenční soud, aby v rámci své dohlédací činnosti nahlížel do účtů IS. Dlužník může IS požádat o sdělení stavu účtu a IS mu může vyhovět, ale zákon mu to explicitně neukládá.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Osvobození od pohledávek
Olga K. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, přišel mi dnes dopis od ČSSZ, ohledně osvobození od pohledávek odepsaných v rámci insolvence. V roce 2009, 2010 jsem byla OSVČ, a neplatila důchodové a tak vzniknul dluh. Chápu správně, že pokud dluh neuhradím, což nemusím, tak ok, ale nezapočítávají ty dva roky do důchodu? Kopečná Olga

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, podle mého názoru jsou rozhodující odpracované roky pro započítání do důchodu. Pokud Vám je insolvenčním soudem přiznáno osvobození od placení pohledávek (dle ust. § 414 IZ), tak se jedná o postup v souladu se zákonem a nemělo by Vám nezaplacení pojistného být přičítáno k tíži.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Potvrzení pro katastr od insolvenčního správce
Šárka B. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den,
jsme v patové situaci.
Máme ukončenu insolvenci, ale na nemovitosti (pozemek v hodonotě 5000 kč) stále zůstala zapsána na katastru exekuční a zástavní práva.
Na katastru po nás chtějí potvrzení od insolvenčního správce k jednotlivým zápisům v KN a IS toto potvrzení odmítá vydat s tím, že již není naším IS.
Jak máme postupovat?
Moc děkujeme za ochotu:)
Šárka B.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, pokud již IS není ve funkci, tak je pochopitelné, že Vám nemůže vydat potvrzení. Pokud Vám bylo přiznáno osvobození od placení pohledávek dle § 414 IZ, tak toto osvobození se netýká zajištěného věřitele, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky. To bude pravděpodobně případ Vašeho pozemku.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Napadení exekuce
S. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, ráa bych se zeptalana jednu věc. Při konzultaci jsem chtěla napadnout jednu pohledávku, exekuce, ale bylo mi řečeno, že nemám tím zaobírat, jinak mi správce insolvenci neschválí. Postupoval správně. Pokud ano, proč. Děkuji, Skálová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Vážená paní, IS je osobou, která má odbornou kvalifikaci pro tuto problematiku a vykonal pro účel výkonu své funkce poměrně náročnou zkoušku. Pokud jde o vykonatelnou pohledávku, tedy jak píšete exekuce, předcházelo exekuci nalézací řízení, v kterém rozhodoval příslušný soud a tuto pohledávku uznal jako pohledávku, která byla vůči Vám uplatněna po právu. Následně na to bylo zahájeno exekuční řízení a nyní se nacházíte v insolvenčním řízení. IS bezpochyby tuto pohledávku přezkoumal a dospěl k závěru, že ji nebude popírat, resp. že ji uzná, a proto Vám toto stanovisko sdělil. Pro úplnost uvádím, že schválení oddlužení je zcela v dispozici insolvenčního soudu a nikoliv IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Náklady spojené s vymáháním pohledávek
upload04142 se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, zaměstnavatel (fyzická osoba) mi nevyplatil výplatu a odstupné a bylo mu schváleno před nedávnem oddlužení. Tyto pohledávky (postavené na roveň majetkové podstatě) musím uplatnit písemně vůči osobě s dispozičním oprávněním. Chci se zeptat jestli náklady spojené s jejím vymáháním (stanovené pravomocným rozhodnutím soudu) mám uvést jako příslušenství anebo je musím vymáhat zvlášť přihláškou a nebudou uspokojovány v plné výši ? Děkuji moc za Vaši odpověď. Jirka

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (srov. § 169 odst. 1, písm. a) IZ), jak správně uvádíte. Jedná se o pohledávky s právem na uspokojení za majetkovou podstatou, které se uplatňují nikoli přihláškou (v přihlašovací lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku), ale kdykoli v průběhu insolvenčního řízení přímo u osoby s dispozičním oprávněním, která je také povolána jejich oprávněnost posoudit a přednostně je uspokojit z majetkové podstaty (§ 203 odst. 3 IZ), a to pořadem práva (v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné – § 111 odst. 2 IZ). Jestliže Vám náklady spojené s vymáháním byly přiznány vůči IS, je tato přisouzená náhrada pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. b) IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Žádost o oddlužení
Erika M. se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den,

společně s manželou jsme si požádali o odlužení a podepsali prohlášení se souhlasem, aby náš majetek byl považován za majetek ve společném jmění manželů. Celková dlužná částka činí cca 1,4 mil., kdy dluh ve výši 900.000,- je dluh mé manželky, který vznikl před uzavřením našeho manželství. V létě mi zemřel otec, po kterém jsem zdědil podíl na bytě, kdy zisk z prodeje bude použit jako mimořádná splátka. Pokud by výtěžek pokryl více než 100% našich společných závazků, bude mi přeplatek vyplacen, nebo bude celá částka použita i na dluh mé manželky? Tj. naše společné dluhy by byly uhrazeny a já bych nadále platil splátky s manželkou již jen na její dluh. Dle zákona je dědictví pouze mé vlastnictví, nikoli SJM. Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, jednou z povinných náležitostí společného návrhu manželů na povolení oddlužení je, že musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů (srov. § 394a odst. 2 IZ). Dále platí, že manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (srov. § 394a odst. 3 IZ). Z uvedeného lze dovodit, že celá částka bude použita i na dluh Vaší manželky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce